Sunday, July 10, 2005

Aminah Wadud Dan Bid'ah Hasanah

Aminah Wadud Dan Bid'ah Hasanah

Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin
Pensyarah Bahagian Pengajian Islam USM.

Aminah Wadud adalah antara pendokong agung ajaran Islam Liberal. Dia bolehlah dianggap seakan ibu yang melahirkan ‘Sisters in Islam’ di Malaysia. Justeru itu, jangan terlalu terkejut dengan tindakan mereka. Bak kata perpatah, “bagaimana acuan, begitulah kuehnya”
Ramai yang terkejut dengan tindakan ‘gempaq’ Aminah Wadud baru-baru ini. Beliau menjadi imam solat jumaat yang didirikannya di sebuah gereja di Amerika. Saf solatnya pula diselang-seli lelaki dan wanita. Upacara itu pula dilindungi oleh polis dan pengawal. Dengan itu Wadud telah menjadi wanita pertama menjadi imam Jumaat sejak bumi dan alam ini wujud. Fatwa-fatwa telah pun dikeluarkan menyanggahi tindakan tersebut. Antaranya Fatwa Dr. Yusuf al-Qaradawi.

Namun jika kita tahu hakikat golongan ‘Liberal Islam’ ini, kita tidak akan hairan dengan tindakan mereka, sekalipun lebih dari itu. Lihatlah rakan sealiran mereka, Irshad Manji yang menyokong perkahwinan sesama jenis atas nama agama. Dia juga menyeru kepada seruan yang sama.

Apa yang hendak dihairankan, di kalangan mereka ini ada yang menanggung bahkan menyeru kepada sesuatu yang lebih dahsyat dari itu, iaitu iktikad bahawa semua agama adalah benar. Semua agama menuju ke syurga. Perbuatan Aminah Wadud adalah bid'ah yang menyesatkan, sedangkan seruan menyamakan semua agama adalah kekufuran yang nyata. Di Malaysia seruan ke arah itu sudah mula kedengaran.

Berbalik kepada Aminah Wadud, jika inginkan fatwa yang menghalalkan perbuatannya, mungkin dia boleh bertanya sesetengah golongan agama di Malaysia yang menganggap segala ibadah yang tidak diajar oleh Nabi s.a.w selagi niatnya baik adalah bid'ah hasanah. Aminah Wadud mungkin boleh menyatakan niatnya baik, lagi pun dia bersolat, bukan pergi ke disco atau seumpamanya.

Jika kita ingin mencari dalil yang melarang wanita menjadi imam solat jumaat, kita pasti tidak akan berjumpa. Adapun hadith Jabir yang diriwayatkan oleh Ibn Majah “Jangan sama sekali wanita mengimami lelaki, badawi mengimami muhajir dan orang jahat mengimami mukmin” sanadnya lemah dan tidak boleh dijadikan hujah. Bahkan dalam hadith Umm Waraqah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya yang hasan baginda menyuruh Umm Waraqah menjadi imam untuk ahli rumahnya, termasuk lelaki. Hadith itu menjadi bukti wanita boleh menjadi imam untuk lelaki dalam rumahnya. Ini juga yang ditarjihkan ramai ulama, antaranya ‘Abd al-Karim Zaidan dalam Al-Mufassal. Dalil wanita boleh menjadi imam untuk lelaki dalam rumahnya sendiri memang teguh. Namun Aminah Wadud mahu lebih dari itu, dia mengkiaskan hadith ini, lalu dia ingin menjadi imam solat jumaat.

Pada zaman Nabi s.a.w solat Jumaat telah ditunaikan saban minggu. Tidak pun diriwayat mana-mana wanita menjadi imam di mana-mana masjid pada zaman tersebut. Padahal wanita-wanita zaman itu lebih soleh dari Aminah Wadud. Apabila RasululLah s.a.w wafat, ada isteri-isteri baginda yang masih hidup, termasuk ‘Aisyah, Hafsah dan Umm Salamah. Ilmu mereka sangat banyak, diambil langsung daripada Nabi s.a.w., dari segi kefahaman dan penghayatan. Pun tidak terlintas mereka untuk menjadi imam solat jumaat, bahkan tidak ada sesiapa pun di kalangan umat yang begitu mencintai dan menyayangi mereka, menawar perkara itu kepada mereka. Ini kerana perkara tersebut tidak pernah dilakukan di zaman Nabi s.a.w. Apakah Aminah Wadud menganggap Nabi s.a.w menindas wanita??!!

Sebenarnya, masalah ibadah tidak boleh diada-adakan. Ibadah adalah dilarang melainkan dengan ada dalil syarak. Maka menjadi kaedah: Al-Asl fi al-‘Ibadah al-Tauqif (Asas Dalam Ibadah adalah wahyu). Tidak dilakukan ibadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkannya. Jika ibadah itu diterima asalkan ikhlas maka tentu amalan setiap agama dan ajaran sesat yang ikhlas diiktiraf.

Insan tanpa panduan al-Quran dan al-Sunnah akan tersesat jalan dalam menentu cara ibadah kepada tuhan. Inilah yang berlaku di dalam agama-agama palsu. Mereka mencipta cara ibadah menurut akal fikiran mereka tanpa tunjuk ajar wahyu. Mereka tersesat jalan kerana mendakwa kehendak tuhan dalam ibadah tanpa bukti, sekalipun mungkin mereka itu ikhlas. Ini kerana ibadah adalah agama, agama tidak boleh diambil melainkan dari tuhan itu sendiri. Untuk itu Islam mengharamkan bid`ah atau mengada-adakan ibadah tanpa sumber al-Quran dan al-Sunnah. Keikhlasan tanpa diikuti dengan cara yang ditunjukkan oleh al-Quran dan al-Sunnah adalah sama seperti amalan percipta agama palsu yang ikhlas tanpa bimbingan wahyu. Firman Allah:

(terjemahannya): “Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk menguji kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun.” (Surah al-Mulk: 2)

Makna amalan yang terbaik ialah siapa yang amalannya paling ikhlas dan paling betul. Ini kerana amalan sekalipun ikhlas tetapi jika tidak betul maka ianya tidak diterima, begitu juga sekiranya betul tetapi tidak ikhlas juga tidak diterima, sehinggalah ianya menjadi ikhlas dan betul (Ibn Rajab, Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, 1/33, cetakan Dar al-Khair, Beirut)

Maka syarat diterima ibadah di dalam Islam mestilah memenuhi ciri berikut:

i. Ibadah hendaklah dibina di atas akidah yang sahih. Sesiapa yang tidak berada atas iman yang sahih atau islamnya terbatal, maka ibadahnya tidak diterima. Firman Allah: (terjemahannya): "Sesiapa yang beramal dengan amalan yang solih samada lelaki atau perempuan dalam keadaan dia mukmin, mereka itu memasuki syurga dan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit" (Surah al-Nisa’:124)

Dalam ayat di atas Allah dengan jelas mensyaratkan seseorang yang ingin melakukan amal solih itu hendaklah mukmin iaitu beriman kepada Allah dalam ertikata iman yang sebenar. Dia juga hendaklah tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkannya. Dengan itu sesiapa yang akidahnya rosak maka amalannya sama sekali tidak diterima walaupun kelihatan banyak dan hebat. Ini kerana setiap amalan dalam Islam dibina di atas asas aqidah.

ii. Ikhlas hanya kerana Allah. Ini adalah satu perkara asas yang diketahui oleh kebanyakan muslim. Dalil-dalil mengenainya begitu banyak dalam al-Quran dan al-Sunnah.

iii. Mestilah bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi S.A.W. Ini berdalilkan apa yang disebut oleh Allah S.W.T: (terjemahannya) "Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (Ali ‘Imran: 31)

Juga sabda baginda S.A.W:

Daripada ‘Aisyah r.ha, katanya: sabda Nabi S.A.W.: “Sesiapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini (Islam) apa yang bukan daripadanya maka ianya tertolak” (Riwayat Muslim)

Demikian juga firman Allah:(terjemahan) "Apakah bagi mereka sekutu-sekutu yang membuat syariat - mana-mana bahagian dari ugama mereka – apa yang tidak diizinkan oleh Allah?!". (Surah al-Syura:21)

Dalam hal ini Dr. Yusuf al-Qaradawi menyebut: “Hendaklah seorang muslim dalam ibadahnya mengikut batasan yang ditentukan untuknya. Tidak mencukupi hanya sekadar bertujuan untuk keredhaan Allah semata, bahkan hendaklah ibadah itu dilakukan dalam bentuk yang disyariatkan Allah, dengan kaifiyyat (cara) yang diredhaiNya. Janganlah ibadah seorang muslim itu ialah apa yang yang direka oleh manusia berdasarkan hawa nafsu dan sangkaan” Katanya juga: “Tidak boleh bagi sesiapa pun dari kalangan imam-imam kaum muslimin sekalipun tinggi darjat ilmunya, demikian juga tidak boleh bagi mana-mana badan ilmu sekalipun hebat kedudukannya, demikian juga tidak boleh bagi mana-mana institusi ilmu, atau golongan dari kaum muslimin samada kecil atau besar untuk mencipta (ibtida’) ibadah yang baru dalam agama Allah, atau menokok tambah ibadah yang ada dalam agama, atau mengubah cara yang dilakukan pada zaman RasuluLah S.A.W. Ini kerana hanya Allah sahaja pembuat syari`at dan al-Rasul pula adalah penyampai, sedangkan kita hanyalah pengikut. Segala kebaikan itu dalam al-ittiba’ (mengikut apa yang ditentukan Allah dan RasulNya)”.( Al-Qaradawi, Al-`Ibadah fi Al-Islam, m.s 165, cetakan: Muassasah al-Risalah, Beirut)

Justeru itu, maka ibadah yang tidak mengikut cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi S.A.W sekalipun niat pengamalnya baik, adalah tertolak. Firman Allah S.W.T: (terjemahannya) “Sesiapa yang mencari selain Islam sebagai din (agama) maka sama sekali tidak diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk daripada kalangan golongan yang rugi”. (Surah Ali `Imran: 85).

Al-Imam Ibn Kathir (w. 774H) dalam tafsirnya, menafsir ayat dalam Surah Ali `Imran di atas menyatakan: “Sesiapa yang melalui suatu cara yang lain dari apa yang di syariatkan Allah maka sama sekali ianya tidak diterima”. (Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, 2/378, cetakan Dar al-Ma’rifah, Beirut)

Peristiwa Aminah Wadud ini juga sepatutnya menginsafkan sesetengah golongan agama yang suka benar menghasanahkan apa saja amal ibadah sekali pun tidak ada dalil asalkan niatnya baik. Apa bezanya perbuatan Aminah Wadud dengan solat-solat rekaan yang tiada dalil yang diamalkan oleh sesetengah ‘ustaz’ di negara kita???!!. Jika mereka menjawab, apa salahnya solat bukan maksiat, Aminah Wadud juga patut diberi peluang menjawab seperti itu.

Sabda Nabi s.a.w: “..Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-Khulafa al-Rasyidin al-Mahdiyyin (mendapat petunjuk). Berpeganglah dengannya dan gigitlah ianya dengan geraham. Jauhilah kamu perkara-perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap yang diada-adakan itu bid’ah dan setiap yang bid’ah itu sesat”. (Hadith ini sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tirmizi dengan menyatakan ianya “hasan sahih”, Ibn Majah dan al-Darimi dalam sunan mereka. Demikian juga Ibn Hibban dalam sahihnya dan al-Hakim dalam al-Mustadrak dengan menyatakan: “Hadith ini sahih”. Ini dipersetujui oleh al-Imam al-Zahabi)

Al-Imam Malik bin Anas berkata : “Sesiapa yang membuat bid’ah dalam Islam dan menganggapnya baik maka dia telah mendakwa Muhammad s.a.w. mengkhianati risalah. Ini kerana Allah telah berfirman: (maksudnya) “Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu”. Apa yang pada hari tersebut tidak menjadi agama, maka dia tidak menjadi agama pada hari ini”. (Al-Syatibi, Al-‘Itisam, m.s. 35, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi)

Kata Dr. ‘Abd al-Karim Zaidan: “Amalan soleh ialah apa yang sahih dan ikhlas kepada Allah. Apa yang sahih itu ialah yang menepati syarak, maka membuat bid’ah dalam agama dengan menambah atau mengurangkannya adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dan tiada pahala bagi pengamalnya sekalipun dengan niat beribadah kepada Allah..Bid’ah itu lebih buruk daripada maksiat. Ini kerana bid’ah itu mengubah agama serta menghukum dan mentohmah syarak sebagai cacat, berhajatkan kepada penyempurnaan, pengurangan dan mengubahan. Ini adalah perkara yang sangat besar yang tidak boleh kita beriktikad atau beramal dengannya. Untuk itu al-Rasul S.A.W memberi amaran mengenai bid’ah, sabdanya:(terjemahan) “Jauhilah kamu perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, kerana setiap yang diada-adakan itu bid’ah, dan setiap yang bid’ah di dalam neraka”. Maka segala kebaikan apa yang bawa oleh syarak dan berpada dengannya." (Abd al-Karim Zaidan, Usul al-Da’wah, m.s. 41 Beirut : Muassasah al-Risalah). Jika anda ingin memahami tajuk Bid‘ah Hasanah ini, bacalah buku saya “Bid'ah Hasanah Istilah Yang Disalah Fahami”.

Wadud merasakan wanita dihina dalam Islam kerana tidak diberi peluang menjadi imam. Seakan dengan menjadi imam Jumaat, segala hak dan keperluan wanita akan tertunai. Wadud dan mereka sealiran dengannya barangkali lupa, bahawa Islam telah mencatatkan di dada sejarah bahawa dirinya adalah pembela agung wanita. Sebelum kedatangan Islam, hak-hak wanita tidak dibincangkan atas nama sistem agama atau tanggungjawab keagamaan dalam wajah yang lengkap. Jika pun ada pembelaan hak mereka adalah atas ehsan dan simpati lelaki semata. Bahkan dalam sesetengah masyarakat, wanita dianggap sial dan tidak mempunyai nilai. Dalam masyarakat Babylon, jika suami membunuh seseorang maka isterinya dihukum mati menggantikan tempatnya. Masyarakat Greek menganggap wanita lebih rendah nilainya dari lelaki. Pelacuran pula adalah amalan biasa di setiap peringkat dalam Masyarakat Greek dan Rom. Masyarakat Mesir kuno menganggap wanita adalah lambang syaitan. Sementara masyarakat ‘Arab pula mewarisi tradisi membunuh anak perempuan hidup-hidup. Masyarakat Hindu lebih dahsyat membakar seorang isteri bersama dengan mayat suaminya. Ini menyebabkan bekas ketua Hakim Mahkamah Delhi, Mr. Rajindar Sachar pernah menyebut: “..Historically, Islam had been very leberal and progressive in granting property rights to women. It is a fact that there were no property rights given to Hindu women until 1956, when the Hindu Code Bill was passed, whereas Islam hand granted these rights to Muslim women over 1400 years ago”

Namun kedatangan Nabi s.a.w adalah rahmat bagi wanita. Al-Quran dan hadith-hadith Nabi s.a.w membela dan mempertahankan hak mereka. Kehadiran kedua sumber itu mengembalikan kedudukan wanita dan membuang anggapan bahawa mereka tidak perlu diletakkan di tempat yang mulia. Namun Islam seimbang, ada perkara yang menjadi tugasan lelaki dan ada perkara yang menjadi tugasan wanita.

1 comment:

marah itu syaitan said...

SALAFI TULEN MENDAKWA ASRI AHLUL BIDAAH?


* Kaum Salafi (tulen?) menulis bantahan mereka kepada Dr. Asri. Yang bertanda @ adalah isi tulisan mereka.
@ (Tajuk) Seputar Pertanyaan Buat as-Sheikh al-Muhaddith Sohibus Samahah Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin


(Sandaran) Avi File - Dr. Asri melabel as-Sheikh Rabee' bin Hadi al-Madkhali sebagai "SEAKAN KHAWARIJ" - [Download file 01] & [Download file 02]


CETUSAN DI HATI SEORANG SALAFI WAHABI
Apa? Dr. Asri melabel Syeikh Rabee’ ‘seakan KHAWARIJ’?
Eh, betul ke ni?
Astaghfirullah…
Bukankah Syeikh Rabee’ salah seorang tokoh muktabar aliran Sunnah hari ini… dan bukankah dia adalah jauh lebih alim dan warak daripada Dr. Asri?
Syeikh Rabee’ bertaraf global. Dr. Asri bertaraf Malaysia. Tak kan yang Malaysia lebih betul daripada yang muktabar? …
Entahlah!
Aku mesti baca halus-halus artikel ini dan buat kajian sedalam yang aku mampu. Tak kan nak main dengar can baca sekali lalu saja, cara begitu bertentangan dengan manhaj as-sunnah yang aku ikuti sekarang.


TUGASAN UNTUK PEMBACA

1. Siapakah lebih alim lagi warak antara Syeikh Rabee’ dengan Dr. Asri? JAWAPAN ……………………
2. Siapakah yang berteraf global dan siapakah yang bertaraf Malaysia saja? JAWAPAN …………………

@ Assalamuaikum warahmatullah...

Daripada: al-Faqir Sahabat Sunnah kepada Saudaraku Sahibus Samahah, al-alamah, al-muhaddith, Fiquhul Ummah, Sohibus somahah as-Syeikh Dr Mohd. Asri Zainul Abidin.


CETUSAN
Amboiii... banyaknya pujian! Melangit pulak tu!
Kalau betul... baguslah! Tak salah pun semua gelaran tu untuk Dr. Asri.
Tapi....
Lain macam pula bunyi pujiannya... nampak melebih-lebih sangat. Adakah dia... MENGEJEK?
Oh tidak, tidak!
Gerenti ikhlas tu! Gerenti...


TUGASAN UNTUK PEMBACA
1. Adakah puji-pujian ini ikhlas ataupun mengejek? JAWAPAN .........................@ Telah sampai kepada umat bahwa KARANGAN-KARANGAN TUAN MENGANDUNGI PENYIMPANGAN terhadap mazhab SALAF, dan telah SERING juga tuan MEMEBRIKAN JOLOKAN YANG KEJI kepada para ulama sunnah. serta tidak kurang juga fatwa-fatwa yang tuan nukilkan BERSUMBER DARI AHLI BID’AH. Cukuplah bagimu ucapan pendahulu kita, dari kalangan ulama yang antusias dalam sunnah, yang dijoloki sebagai alim, muhaddith, yang dikatakan bin baz, sebagai mujaddid dibawah kolong langot ini, iaitu Syeikh Albani:


CETUSAN
Hah?!!! Karangan karangan Dr. Asri MENYIMPANG DARIPADA SALAF?
Eh, tak kan...! Bukankah selama hari ini Dr. Asrilah pejuang Salaf tersohor di negara ini?
Tapi...
Yang mempertikaikan Dr. Asri ni pun bukan sebarangan orang. Dia pun salah seorang pejuang Salaf tersohor jugak! Mungkin selama hari ini kami yang jahil ini tak nampak PENYIMPANGAN Dr. Asri tetapi otai-otai dalam dakwah salaf ni nampak!
Aku mesti baca artikel ini sampai habis, mesti! Aku tak mahu bertaqlid buta kepada mana-mana pihak. Dr. Asri pun memang selalu cakap- jangan taqlid buta. Aku mesti baca dan kaji dengan SANDARAN-SANDARAN YANG SAHIH, bukan main dengar cakap orang saja.


Dr. Asri SERING MENGEJI PARA ULAMA SUNNAH?
Masyaallah... berat dakwaan ni! Tapi orang Salaf tak akan buat sebarang kenyataan tanpa sandaran hujah-hujah dan fakta-fakta sahih. Gerenti penulis ni ada hujah dan fakta yang ‘power’.
Kalau aku baca sekerat jalan dan terus mendokong Dr. Asri seperti selama hari ini, maksudnya... aku bertaqlid buta dan taksub kepada beliau.
Tidak! Aku mesti membebaskan diri daripada belenggu taqlid dan taksub. Hanya Nabi Muhammad yang maksum. Dr. Asri tidak maksum. Penulis ini pun tidak maksum. Kaji tetap kaji.


Dr. Asri menggunakan FATWA-FATWA (banyak tu) daripada AHLUL BIDAAH?
Ya Allah... benarkah semua dakwaan ini? Nak tahu benar atau tidak, aku mesti kaji dan bandingkan. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah.


TUGASAN UNTUK PEMBACA
1. Dakwaan-dakwaan di atas mestilah dikaji ataupun tidak perlu dikaji, cukup sekadar bertaqlid kepada Dr. Asri? Mesti kaji atau taqlid? JAWAPAN .....................................@ Ketika Syaikh Al-Albani ditanya oleh Abul Hasan Al-Mishri (Musthafa bin Isma'il Abul Hasan Al Sulaimani Al Ma'ribi Al Mishri, sebelum menyimpang):

"Bagaimana menurut Syaikh tentang Syaikh Muqbil dan Syaikh Rabi' yang keduanya memerangi pendapat-pendapat bid'ah, dan sebagian anak-anak muda yang meragukan kemampuan kedua orang Syaikh ini. Seandainya Syaikh menyampaikan nasehat kepada mereka tentang dua orang Syaikh ini walaupun dengan keterangan yang ringkas, semoga Allah menjadikan manfaat yang banyak dan semoga dengan keterangan Syaikh akan dapat menolak omongan tentang dua orang Syaikh ini, iaitu omongan orang-orang yang ingin mencela keduanya".


CETUSAN
Hmmm... Salafi sehebat Abul Hasan al-Mishri pun boleh KELUAR, kalau aku pun satu hari nanti KELUAR, tak kanlah mudah-mudah aku nak dihukum ahli bidaah.
Apa-apa pun, aku mesti kaji sebab-sebab Abul Hasan KELUAR. Mesti dia ada hujah yang kukuh.@ Syaikh Al-Albani menjawab:

"Kita tidak ragu bertahmid kepada Allah bahwa Allah menjadikan dakwah yang baik ini tegak di atas Al-Kitab, As-Sunnah(yakni hadits) dan di atas manhaj salafushshalih dengan para da'i yang terdapat di berbagai negeri Islam yang menunaikan amalan fardhu kifayah ini dimana sedikit orang yang mau menjalankan amalan ini di dunia Islam pada hari ini. Oleh karena itu KEDENGKIAN KEPADA DUA ORANG SYEIKH yang keduanya berdakwah kepada Al-Kitab. As-Sunnah dan kepada pemahaman salafushshalih serta memerangi orang-orang yang menyimpang dari manhaj yang benar, sehingga tidak tersembunyi bagi setiap orang, hanyalah akan timbul pada salah satu dari dua golongan, yaitu ORANG JAHIL ATAU AHLUL BID’AH. Kalau orang tersebut jahil, maka untuk membimbing mereka kepada kebenaran akan lebih mudah karena ia semula menyangka dirinya mempunyai ilmu, kemudian setelah tampak jelas baginya ilmu yang benar, ia akan terbimbing kepada kebenaran. Oleh karena itu aku telah menyatakan dalam banyak kesempatan, bahwa pada sebagian jama'ah-jama'ah yang berdiri pada hari ini, dan mereka ini menyimpang dari dakwah kita. Kita lihat bahwa dikalangan mereka ada keikhlasan, maka aku katakan bahwa mereka lebih aku cintai daripada orang yang bersama kita di dalam dakwah kita, tetapi kemudian tampaklah bahwa ia tidak bersama kita dalam perkara keikhlasannya, padahal ikhlas adalah merupakan syarat diterimanya suatu amalan shalih. Adapun jika orang tersebut adalah ahli bid'ah, maka tidak ada lagi bagi kita untuk membimbing mereka pada kebenaran kecuali jika Allah memberi petunjuk. Ada dua kemungkinan jenis orang yang mencerca kedua Syaikh ini sebagimana telah kita sebut, yaitu ia adalah orang jahil sehingga ia harus diajari ilmu atau ia adalah shahibul hawa'(ahlul bid?ah)".
(Membantah Tuduhan, Menjawab Tantangan, hal.77-78).


CETUSAN
Oh, di manakah duduk Dr. Asri sekarang?
Penulis melalui kalam Syeikh Albani beri dua tempat saja... JAHIL ataupun AHLUL BID’AH.
Dr. Asri jahil?........ atau......
Dr. Asri ahlul bid’ah?
Mana satu ye.....
Tak mungkin! Tapi... tak kan aku nak tolak kenyataan Syeikh Albani?... Apa yang dikatanya tu memang betul pun...
Arghh...aku mesti baca dan kaji lagi!


TUGASAN UNTUK PEMBACA

1. Berdasarkan kenyataan Syeikh Albani, di manakah kedudukan orang yang menolak Syeikh Rabee’ seperti Dr. Asri? Jahil ataupun ahlul bid’ah? JAWAPAN .......................
2. Tokoh besar Salaf iaitu Syeikh Albani mengiktiraf Syeikh Rabee’. Ada mana-mana tokoh Salafi yang setanding Syeikh Albani yang mengiktiraf as-Sheikh al-Muhaddith Sohibus Samahah Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin (sekadar tiru gelaran yag diberi oleh penulis)? Ada tak ? JAWAPAN .................................
@ Sesungguhnya hal yang demikian itu merupakan satu bencana, MUSIBAH KEPADA UMAT manusia dan juga kepada dirimu sendiri wahai tuan. sesungguhnya tanganmu dan mulutmu yang berbuat demikian, adalah pedang yang tajam yang MEROBEK JANTUNG ISLAM DAN SUNNAH, kerna tuan telah berusaha saban hari untuk menjatuhkan para pembela sunnah zaman ini. Sesungguhnya setiap manusia itu akan kembali juga kepada sang penciptanya. maka takutkanlah azab allah di hari pembalasan. ingatlah bahwa disana tiada jalan kembali. barangsiap yang MEMUSUHI WALINYA, berarti bahwa dia juga memusuhi Allah azzawajalla. Dikesempatan yang masih tersisa, sementara ajal belum menjelma, maka kembalilah kepada al haq, wahai tuan yang saya hormati. Apakah kekayaan, harta, pangkat, pujian, nafsu dan sanjungan itu lebih bernilai dari kebenaran? dan apakah yang tuan perjuangkan itu merupakan hakikat yang menyenangkan?


CETUSAN
Penulis mengatakan Syeikh Rabee’ WALI ALLAH? Hebatnya Syeikh Rabee’...
Dr. Asri pula bagaimana? Jika kita pula yang mengatakan Dr. Asri SEAKAN KHAWARIJ, apakah kita dikira sedang memusuhi wali Allah?
Mengapa agaknya Dr. Asri sanggup menentang seorang wali Allah (ikut kata penulis) seperti Syeikh Rabee’?
Apakah Dr. Asri sudah terpesong?...


TUGASAN UNTUK PEMBACA

1. Syeikh Rabee’ ‘confirm’ wali Allah (sebagaimana pendapat penulis) ataupun tidak? JAWAPAN ....................................
2. Adakah Dr. Asri seorang wali Allah? JAWAPAN ..................................
3. Sekiranya Dr. Asri bukan wali Allah, cakap-cakap siapa yang lebih utama untuk kita pakai antara Dr. Asri vs Syeikh Albani & Syeikh Rabee’? JAWAPAN ........................
@ Lalu, tinggalkan sesuatu yang akan sirna, dan peganglah sesuatu yang akan kekal selamanya, tali Allah! Sesungguhnya KEMARAHAN DAKU, adalah kerana kecintaanku kepada dirimu, dan kepada agama allah ini dan sunnah rasulnya serta para sahabat baginda. tidak lain! Ingtlah perhitungan kita ini, akan dilihat oleh Allah. dan aku telah berbuat semampu aku untuk mengajak tuan yang daku hormati, kembali kepada sunnah! selebihnya adalah didalam perhitungan dan perkiraan allah. Dari Allah kita datang, kepadanya jua kita kembali akhir, daku amat-amat berharar agar syeikh akan menyedari kesalahan-mu dan bersedia untuk menerima kebenaran. sesungguhnya wala wal bara adalah atas Al Quran wa sunnah wa fahmus sahabah.

wassalam,
moga syeikh akan kembali.

**************************

Saya (penulis) petik dari Kitab Islam Liberal (Terbitan Karya Bestari), tulisan SS Dr. Asri:

"Sikap ghulu sesetengah golongan kesufian telah menyebabkan mereka melebihkan syeikh mereka dari-pada yang sepatutnya. Sikap ghulu golongan fiqh telah menyebabkan mereka meletakkan hukum-hakam, syarak dan persoalan agama yang menyusahkan orang ramai. Sedangkan Islam bersifat mudah dan ALLAH ingin mempermudahkan hamba-hamba-NYA dalam beragama, bukan menyusahkan. Sikap ekstrim sese-tengah golongan Salafiyyah pula telah menyebabkan mereka menghukum sesat sejumlah besar tokoh-tokoh umat dengan membuat andaian yang salah terhadap beberapa ucapan dan pendirian mereka. Ini seperti yang dilakukan oleh aliran Madkhaliyyah[1] dan beberapa pengikutnya di bumi ini.

[1] Hal ini merujuk kepada al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali dari Arab Saudi. Seorang tokoh yang kontroversi. Alirannya terkenal dengan menghukum sesat, fasiq dan seakan mengkafirkan sebahagian besar ulama zaman kini. Aliran ini terkenal dengan sikap melampau dan bersedia menghukum sesiapa sahaja yang tidak sealiran dengan me-reka. Mereka mendakwa mereka berpegang dengan pegangan Salaf dan mereka merupakan Salafiyyah. Di negara kita juga ada segelintir yang terpengaruh dengan aliran ini. Antaranya tulisan seorang tokoh, Muwazanah (Penilaian Seimbang), Hukumnya Sunnah Atau Bidaah. Dalam tulisan yang penuh dengan pembohongan fakta itu, penulisnya telah memberikan gambaran yang salah tentang pegangan Salaf. Beliau telah juga menghukum sesat Muhammad Qutub, Hasan al-Banna, Dr. Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Surur, Safar Hawali, 'Abdul Rahman 'Abdul Khaliq, Hadi al-Misri, Mahmud Tahhan dan tokoh-tokoh ulama yang lain. Dengan memetik kenyataan tokoh-tokoh itu secara tidak amanah, penulis menghukum mereka dengan sikap yang penuh keme-lampauan. Umpamanya pada muka surat 17, membohongi teks asal al-Qaradawi dan membuat hukuman seakan al-Qaradawi kafir dengan katanya: 'Perkataan seperti ini sebenarnya sama seperti memerangi tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ucapan ini adalah syubhat dan perangkap iblis atau syaitan.' Kita tahu bahawa memerangi tauhid adalah kekufuran, sedangkan MUSTAHIL TOKOH SEPERTI AL-QARADHAWI memerangi tauhid. Semoga ALLAH memelihara kaum muslimin dari-pada sikap melampau. Ramai tokoh ulama telah menjawab aliran melampau Salafiyyah Madkhaliyyah ini. Sila rujuk laman web: [url]http: //www.khomri.jeeran.com[/url]."


CETUSAN
Oo rupanya Syeikh Rabee yang sangat disanjung oleh Albani ini beraliran madkhaliyyah (menurut Dr. Asri).
Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Hasan al Banna dan Dr. Qardhawi pun dihukumnya sesat! Tapi aku pengikut Qardhawi. Maksudnya sesatlah aku! Astaghfirullah! Forum al-Aham pun banyak sanjung Qardhawi. Maknanya...
Yang kata ni bukan sebarang orang. Bukan taraf Mufti di Malaysia saja tetapi Syeikh Rabee yang diangkat tinggi oleh Syeikh Albani. Logiknya, tentulah mereka berdua lebih hebat daripada mufti di Malaysia.


Hah, Syeikh Rabee’ mendakwa Qardhawi seakan kafir? Dan beliau menghukum berdasarkan kajian. Aku mesti baca buku tu dan minat kupasan buku tu daripada tokoh-tokoh salaf tulen.
Dr. Asri pula membela Qardhawi... tanpa hujah? Hanya atas KETOKOHAN Qardhawi saja?
Eh, sefaham aku... KETOKOHAN dan JAWATAN bukan penentu kebenaran! Yang menentukan benar salahnya ialah HUJAH! Apa sudah jadi Sahibus Samahah?...


TUGASAN UNTUK PEMBACA

1. Tokoh utama kita iaitu Syeikh Albani, Ben Baaz dan Rabee’ umumnya menghukum sesat Ikhwanul Muslimin (termasuklah Hasan al Banna, Syed Qutb, Ramadhan al-Buti, Said Hawa dan Qardhawi). Anda bersetuju dengan pandangan para Syeikhuna atau tidak? JAWAPAN.......................................
2. Jika anda tidak bersetuju, maksudnya anda lebih hebat daripada para syeikh itu dalam menilai sumber-sumber agama dan hukum-hakam. Antara anda dengan Para Syeikh itu, siapa yang lebih faham agama? JAWAPAN ......................................
3. Adakah hanya kerana orang itu Qardhawi maka dia mustahil lakukan kesalahan? Adakah hanya kerana orang itu asy-Syafie, al-Ghazali, Ibnu Sina, Muawiyah ataupun Ibnu Taimiyah maka dia mustahil berbuat kesalahan? JAWAPAN ........................................
4. Tindakan Dr. Asri berhujah atas KETOKOHAN saja itu tindakan berkesarjanaan ataupun tidak? JAWAPAN .....................................................