Wednesday, May 17, 2006

Yasin sebagai Qalbul-Quran

Telah menjadi menjadi sesuatu yang masyhur di kalangan orang awam, mereka selalu membaca hadis : Inna likulli syai-in qalban wa -qalbul quraan yaasiin."Maksudnya,"Bagi setiap sesuatu itu ada hatinya, hati bagi al-Quran ini ialah Yasin."Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh al-Imam at -Tirmizi, dengan beliau mengingatkan bahawa di dalam sanad ataupun rangkaian para periwayat hadis ini ada seorang yang bernama Harun bin Abi Muhammad, syaikhul majhul-seorang yang tidak dikenali.

Para penganalisa hadis yang terdiri di kalangan para ulamak hadis menyemak sanad dan riwayat hadis ini dan menyimpulkan bahawasanya hadis ini adalah hadis yan palsu. Ini seperti yang disebut oleh Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani (rahimahullahu Ta'ala) di dalam kitabnya Silsilatul Ahadithi al-Maudhu' ah wad-Dha'ifah. Di dalamnya dinyatakan bahawasanya hadis ini adalah palsu.

Kita hendaklah ingat bahawasanya hadis palsu adalah haram diriwayatkan oleh seseorang melainkan hendaklah diterangkan tentang kepalsuannya.Ini seperti yang disebut oleh Imam Ibnus Solah di dalam kitabnya yang masyhur berhubung dengan ilmu hadis, yang dikenali sebagai 'Muqaddimah Ibnus Solah'. Di dalamnya dinyatakan bahawasanya haram seseorang meriwayatkan hadis palsu melainkan hendaklah diterang tentang kepalsuannya.


Hadis-hadis palsu ini muncul kerana seseoarng menyandarkan kepada Nabi SAW apa yang baginda tidak ucapkan. Mereka mengada-ngada dan mereka-reka ucapan -ucapan nabi ataupun pebuatan Nabi yang tidak sama sekali pernah dilakukan oleh Rasullullah SAW .Ulamak-ulamak hadis mengesan kepalsuan mereka, mengesan para periwayat yang memalsukan hadis ini. Inilah kepentingan ilmu hadis. Baginda SAW memberi amaran tentang akan berlakunya pemalsuan hadis pada akhir zaman. Kata baginda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (dalam Muqaddimahnya)


Maksudnya " Akan datang pada akhir zaman golongan dajjal dan pendusta, mereka akan membawa kepada kamu hadis-hadis yang tidak pernah didengari oleh kamu dan emak bapa kamu. Hendaklah kamu berhati-hati dengan mereka.
Inilah keadaan yang paling bahaya,dimana Rasullullah memberi amaran ,kata Baginda:

"Sesungguhnya dusta kepadaku tidak sama dengan dusta kepadakudengan sengaja maka siap tempat duduknya di dalam api neraka."

Dalam sejarah pemalsuan hadis , ada beberapa golongan yang terlibat memalsukan hadis. Mereka sebahagian besarnya ialah golongan zanadiqah, iaitu mereka yang menzahirkan Islam sedangkan hati dan sanubari mereka memusuhi agama .Mereka ini merekai hadis-hadis yang akan mencemarkan kesucian agama, mencemarkan Rasul SAW.

Di sebelah pihak yang lain golongan yang mereka hadis ialah golongan zuhhad, iaitu golongan yang cuba safkan diri mereka kepada kerohanian dan kesufian . Mereka kononnya ingin mengajak orang supaya lebih mendekati agama, dengan mereka hadis-hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi.
Antara fokus rekaan mereka ialah hadis yang berhubung dengan fadhilat-fadhilat surah, yang membabitkan berbagai-bagai surah. Ini yang seperti dilakukan oleh Abu Ismah Nuh al-Jami' yang mereka hadis-hadis berhubung dengan fadhilat surah, konon katanya "Sesungguhnya aku merekanya disebabkan untuk menggalakkan orang ramai membaca al-Quran, kerana mereka terlalu tertumpu kepada sirah-sirah Nabi SAW .Dia melupai perbuatannya itu adalah perbuatan yang haram dan menjerumuskan dia ke dalam api neraka.

Maka dengan itu hendaklah kita mengambil pengajaran dan pengiktibaran-janganlah kita memudahkan -mudahkan dalam membaca sesuatu hadis terutama yang berhubung dengan fadhilat-fadhilat surah. Hendaklah terlebih dahulu kita merujuk kepada ahli-ahli dan pakar dalam bidang hadis, atau merujuk kepada huffaz iaitu orang-orang yang menguasai bidang hadis yang terdiri daripada para ulamak silam dan para pengkaji hadis yang menguasai bidang ini , sepertimana yang disebut oleh Syeikh Syu'ib al-Arna'ud (ketika mentahqiqkan kitab besar oleh Imam Zahabi), katanya, "Tidak halal bagi seseorang meriwayatkan hadis-hadis Nabi, melainkan hendaklah dipastikan terlebih dahulu daripada huffaz bahawasanya hadis itu kedudukannya adalah thabit, iaitu pasti daripada Nabi SAW."

(oleh Dr.Mohd Asri Zainul Abidin)

7 comments:

al ahkam.nyet said...

INI SEBAHAGIAN SAHAJA SENARAI HUJAH AHLI SUNNAH KE ATAS PENYELEWENGAN AJARAN GOLONGAN WAHABI

(PENGIKUT-PENGIKUT MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB )

1-Sila lihat Kitab mereka (puak Wahhabi):
Fathul Majid, Karangan Abdul Rahman bin Hasan bin Mohd bin Abdul wahab, m/s:356,

Cetakan Darul Salam, Riyadh.
Jelas mrk menyamakan Allah dengan manusia dan juga binatang. Mereka berkata: “Allah duduk di atas kursi”.

Sedangkan Allah ta'ala telah befirman
Maksudnya: Dia(Allah) tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhlukNya, baik dari satu segi mahupun dari semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya.(Asyura ayat:11)

Ketahuilah bahawa menganggap dan mengatakan bahawa Allah duduk atau bersemayam di atas arasy mahupun di atas kursi dikira kafir kerana yang demikian itu adalah sifat makhluk
Maha Suci Allah daripada duduk atau bersemayam2-Lihat juga kitab mrk Tanbihat Fi Rod Ala Man Taawwal Sifat,
m/s: 19, karangan Ibnu Baz, terbitan : Riasah Ammah lilifta'
Ibnu Baz (pemimpin wahabi) berkata: “penafian jisim dan anggota bagi Allah adalah suatu yang dicela”.
Sedangkan Allah ta’ala berfirman:
Maksudnya: Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatu pun dari makhlukNya baik dari satu segi mahupun dari semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupaiNya.(Asyura ayat:11).

Ketahuilah bahawa Allah ta’ala tidak sama dengan makhlukNya, Dia tidak mempunyai anggota dan jisim sebagaimana yang dimiliki oleh makhluk
Maha suci Allah daripada anggota dan jisim.3-Majalah Haji, bilangan 49, juzuk 11 tahun 1415 hijrah, m/s :73 -74
Makkah
Ibnu Baz mengatakan bahawa :"zat Allah ta’ala itu di atas arasy".

Sedangkan Nabi Muhammad telah bersabda
yg bermaksud:" Allah wujud pada azal(adaNya tanpa permulaan), dan belum wujud sesuatu selainNya". H.R Bukhari

Ketahuilah bahawa Allah ta’ala wujud tanpa tempat, kerana Dia yang menjadikan tempat yang mempunyai batasan-batasan, kadar tertentu dan bentuk sedangkan Allah tidak disifatkan sedemikian.
Maha suci Allah dari bertempat.
4-Kitab mereka: Kaifa Nafham Attauhid,
Karang Mohd Basmir,
m/s: 16
Riyadh
Wahabi mengatakan bahawa Abu jahal dan Abu lahab lebih ikhlas pengesaan tauhid mereka kepada Allah daripada golongan orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah. ( yang dimaksudkan dengan orang Islam di sini ialah mereka yang bertawassul dengan wali-wali dan para solihin ).

Sedangkan Allah ta’la telah berfirman menceritakan mengenai Abu lahab
Maksudnya: "kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala".
Ketahuilah bahawa Abu jahal dan Abu lahab bukanlah dari kalangan orang Islam.
5-Rujuk kitab mrk :Min Masyahir Almujaddidin Fil Islam,
m/s: 32, terbitan: Riasah ‘Ammah lilifta'
Soleh bin Fauzan (wahabi) berkata: “pengikut Asya’irah dan Maturidi tidak layak digelar sebagai Ahli sunnah wal jamaah”.

Sedangkan Al hafiz Murtadha Azzabidi berkata: "jika dikatakan Ahli sunnah wal- jamaah yang dimaksudkannya adalah Asyairah dan Maturidiah".
Pengikut Asya’irah dan Maturidiah adalah golongan Ahli sunnah dan jamaah
6-Rujuk juga Kitab mereka: Fathul Majid,
Karangan: Abdul Rahman m/s 353

Terbitan maktabah Darul Salam, Riyadh.
Wahabi berdusta dengan mengatakan bahawa: "kebanyakan Ahlu Sunnah mengkafirkan pengikut asya’irah."

Sedangkan Ahli sunnah dan jama'’ah di kalangan umat Islam diseluruh dunia adalah golongan asy’ari dan maturidi
Ketahuilah bahawa Pengikut-pengikut Imam Asy’ari adalah golongan umat Islam kini.
7-kitab mereka: Al-iman Bil Anbiya’ Jumlahtan,
Karangan: Abdullah bin Zaid,
cetakan Maktabah Islami, Beirut:
Wahabi mengatakan bahawa Adam bukanlah nabi ataupun rasul.

Sedangkan RAsulullah telah bersabda daripada Abi umamah, seorang lelaki bertanya nabi: “ wahai rasulullah adakah Adam itu seorang nab”i? Beliau menjawap: “ ya, diturunkan wahyu kepadanya”.H.R Ibnu Hibban.

Dan ketahuilah bahawa Ijma' ulama mengatakan bahawa Adam adalah nabi.

wallahu subhanahu wata'ala a'lam wa a'la.

al-ahkam.nyet said...

INI SEBAHAGIAN SAHAJA SENARAI HUJAH AHLI SUNNAH KE ATAS PENYELEWENGAN AJARAN GOLONGAN WAHABI

(PENGIKUT-PENGIKUT MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB )

1-Sila lihat Kitab mereka (puak Wahhabi):
Fathul Majid, Karangan Abdul Rahman bin Hasan bin Mohd bin Abdul wahab, m/s:356,

Cetakan Darul Salam, Riyadh.
Jelas mrk menyamakan Allah dengan manusia dan juga binatang. Mereka berkata: “Allah duduk di atas kursi”.

Sedangkan Allah ta'ala telah befirman
Maksudnya: Dia(Allah) tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhlukNya, baik dari satu segi mahupun dari semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya.(Asyura ayat:11)

Ketahuilah bahawa menganggap dan mengatakan bahawa Allah duduk atau bersemayam di atas arasy mahupun di atas kursi dikira kafir kerana yang demikian itu adalah sifat makhluk
Maha Suci Allah daripada duduk atau bersemayam2-Lihat juga kitab mrk Tanbihat Fi Rod Ala Man Taawwal Sifat,
m/s: 19, karangan Ibnu Baz, terbitan : Riasah Ammah lilifta'
Ibnu Baz (pemimpin wahabi) berkata: “penafian jisim dan anggota bagi Allah adalah suatu yang dicela”.
Sedangkan Allah ta’ala berfirman:
Maksudnya: Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatu pun dari makhlukNya baik dari satu segi mahupun dari semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupaiNya.(Asyura ayat:11).

Ketahuilah bahawa Allah ta’ala tidak sama dengan makhlukNya, Dia tidak mempunyai anggota dan jisim sebagaimana yang dimiliki oleh makhluk
Maha suci Allah daripada anggota dan jisim.3-Majalah Haji, bilangan 49, juzuk 11 tahun 1415 hijrah, m/s :73 -74
Makkah
Ibnu Baz mengatakan bahawa :"zat Allah ta’ala itu di atas arasy".

Sedangkan Nabi Muhammad telah bersabda
yg bermaksud:" Allah wujud pada azal(adaNya tanpa permulaan), dan belum wujud sesuatu selainNya". H.R Bukhari

Ketahuilah bahawa Allah ta’ala wujud tanpa tempat, kerana Dia yang menjadikan tempat yang mempunyai batasan-batasan, kadar tertentu dan bentuk sedangkan Allah tidak disifatkan sedemikian.
Maha suci Allah dari bertempat.
4-Kitab mereka: Kaifa Nafham Attauhid,
Karang Mohd Basmir,
m/s: 16
Riyadh
Wahabi mengatakan bahawa Abu jahal dan Abu lahab lebih ikhlas pengesaan tauhid mereka kepada Allah daripada golongan orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah. ( yang dimaksudkan dengan orang Islam di sini ialah mereka yang bertawassul dengan wali-wali dan para solihin ).

Sedangkan Allah ta’la telah berfirman menceritakan mengenai Abu lahab
Maksudnya: "kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala".
Ketahuilah bahawa Abu jahal dan Abu lahab bukanlah dari kalangan orang Islam.
5-Rujuk kitab mrk :Min Masyahir Almujaddidin Fil Islam,
m/s: 32, terbitan: Riasah ‘Ammah lilifta'
Soleh bin Fauzan (wahabi) berkata: “pengikut Asya’irah dan Maturidi tidak layak digelar sebagai Ahli sunnah wal jamaah”.

Sedangkan Al hafiz Murtadha Azzabidi berkata: "jika dikatakan Ahli sunnah wal- jamaah yang dimaksudkannya adalah Asyairah dan Maturidiah".
Pengikut Asya’irah dan Maturidiah adalah golongan Ahli sunnah dan jamaah
6-Rujuk juga Kitab mereka: Fathul Majid,
Karangan: Abdul Rahman m/s 353

Terbitan maktabah Darul Salam, Riyadh.
Wahabi berdusta dengan mengatakan bahawa: "kebanyakan Ahlu Sunnah mengkafirkan pengikut asya’irah."

Sedangkan Ahli sunnah dan jama'’ah di kalangan umat Islam diseluruh dunia adalah golongan asy’ari dan maturidi
Ketahuilah bahawa Pengikut-pengikut Imam Asy’ari adalah golongan umat Islam kini.
7-kitab mereka: Al-iman Bil Anbiya’ Jumlahtan,
Karangan: Abdullah bin Zaid,
cetakan Maktabah Islami, Beirut:
Wahabi mengatakan bahawa Adam bukanlah nabi ataupun rasul.

Sedangkan RAsulullah telah bersabda daripada Abi umamah, seorang lelaki bertanya nabi: “ wahai rasulullah adakah Adam itu seorang nab”i? Beliau menjawap: “ ya, diturunkan wahyu kepadanya”.H.R Ibnu Hibban.

Dan ketahuilah bahawa Ijma' ulama mengatakan bahawa Adam adalah nabi.

wallahu subhanahu wata'ala a'lam wa a'la.

al ahkam.nyet said...

Penularan Mazhab Wahabi gugat masyarakat Islam ThailandOleh ROSLAN ARIFFIN dan MD NASIR RANI,Bernama

- Tidak cukup dengan tekanan pihak berkuasa Thailand, masyarakat Islam di selatan negara itu kini berdepan pula dengan penyebaran mazhab Wahabi yang ditolak oleh kebanyakan umat Islam di Narathiwat.

Penularan mazhab Wahabi, yang antara ajarannya terdapat yang bertentangan dengan amalan ahli sunnah seperti haram melagukan bacaan Al-Quran dan azan serta tidak boleh mengadakan perayaan agama, dikhuatiri boleh mencetuskan bibit-bibit perpecahan di kalangan penduduk Islam di sini, kata seorang pegawai Majlis Agama Islam Narathiwat (MAIN).

Beliau memberitahu Bernama bahawa terdapat pihak tertentu cuba mengembangkan mazhab Wahabi sehingga menimbulkan kecelaruan dan konflik di kalangan majoriti penduduk Islam di sini yang telah lama berteras kepada mazhab ahli Sunnah Wal Jamaah.

"Kita tahu fahaman itu sengaja disebarkan oleh musuh Islam dengan tujuan untuk memecahbelahkan perpaduan Islam di sini," kata pegawai itu.

Katanya strategi golongan anti-Islam ini mula menunjukkan kejayaan kerana telah terdapat tanda-tanda perpecahan antara dua kumpulan Islam itu apabila golongan muda yang lebih didedahkan kepada mazhab Wahabi mula berani cuba menafikan amalan-amalan sunat yang dijalankan oleh golongan ahli sunnah.

"Kumpulan pengamal Wahabi mula menganggap banyak amalan dan perlakuan ahli-ahli agama yang lama sebagai bidaah hingga timbul rasa kurang senang," katanya.

Amalan kumpulan Wahabi yang didakwa bertentangan dengan ajaran asal Islam antaranya ialah berzikir, bertahlil dan menyambut Maulidul Rasul.

Pengamal Wahabi juga mengharamkam foto, muzik dan peralatannya, nyanyian malahan video termasuk perlakuan pengebom berani mati.

Wahabi menentang kesemua perkara itu kerana mendakwa perkara itu tidak dibuat semasa pemerintahan Rasullullah dan para sahabat baginda yang mewarisi pemerintahan Islam.

Pegawai MAIN itu berkata mazhab Wahabi yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat Arab khususnya di Arab Saudi cuba dikembangkan di sini bertujuan untuk menimbulkan perbalahan di kalangan masyarakat Islam Thai yang keseluruhannya bermazhab Sunni.

"Kekuatan utama umat Islam di selatan Thailand ialah mampu bersatu padu dengan fahaman Islam yang satu hingga tidak boleh digugat sejak beratus-ratus tahun dulu. Sebab itu musuh Islam sekarang berusaha hendak musnahkan Islam dengan menggunakan Islam itu sendiri setelah pelbagai cara lain gagal," katanya.

Beliau berkata MAIN telah banyak kali mengeluarkan ingatan supaya masyarakat Islam di sini berwaspada terutama terhadap berkembangnya mazhab Wahabi kerana ia boleh menimbulkan perbalahan antara mereka.

Kira-kira 90 peratus daripada enam juta penduduk di Selatan Thailand terdiri daripada umat Islam yang secara tradisinya telah menetap di tiga wilayah utamanya iaitu Yala, Pattani dan Narathiwat sejak Islam berkembang di rantau ini sejak berkurun-kurun lagi.

Wilayah di selatan Thailand juga unik berbanding dengan kawasan lain Thailand kerana majoriti penduduknya lebih selesa menggunakan bahasa Melayu yang seakan-akan sama dengan loghat Kelantan dalam perbualan harian sesama mereka dan bukannya bahasa Thai, yang menjadi bahasa wajib di semua sekolah.

Imam Masjid Al Muhammadiah di Bacho di sini, Abdul Rahman Nassir, 63, ketika ditemui berkata pengamal fahaman Wahabi mula meluas sejak beberapa tahun lepas setelah dibawa oleh pelajar-pelajar Islam yang balik dari Arab Saudi.

Katanya amalan Wahabi sukar diterima sepenuhnya oleh masyarakat Islam di sini kerana ia seolah-olah menafikan peranan ulama dan amalan-amalan sunat yang dijalankan sebelum ini.

"Adakalanya berlaku perpecahan (antara golongan agama tua dan muda) kerana ada perbezaan pandangan antara ahli Sunni dan Wahabi. Tapi sehingga ini kita dapat selesaikan," kata Abdul Rahman.

Beliau menasihati masyarakat Islam supaya menghindarkan diri daripada bertelingkah pendapat kerana ia boleh meretakkan perpaduan mereka.

al-ahkam.nyet said...

Penularan Mazhab Wahabi gugat masyarakat Islam ThailandOleh ROSLAN ARIFFIN dan MD NASIR RANI,Bernama

- Tidak cukup dengan tekanan pihak berkuasa Thailand, masyarakat Islam di selatan negara itu kini berdepan pula dengan penyebaran mazhab Wahabi yang ditolak oleh kebanyakan umat Islam di Narathiwat.

Penularan mazhab Wahabi, yang antara ajarannya terdapat yang bertentangan dengan amalan ahli sunnah seperti haram melagukan bacaan Al-Quran dan azan serta tidak boleh mengadakan perayaan agama, dikhuatiri boleh mencetuskan bibit-bibit perpecahan di kalangan penduduk Islam di sini, kata seorang pegawai Majlis Agama Islam Narathiwat (MAIN).

Beliau memberitahu Bernama bahawa terdapat pihak tertentu cuba mengembangkan mazhab Wahabi sehingga menimbulkan kecelaruan dan konflik di kalangan majoriti penduduk Islam di sini yang telah lama berteras kepada mazhab ahli Sunnah Wal Jamaah.

"Kita tahu fahaman itu sengaja disebarkan oleh musuh Islam dengan tujuan untuk memecahbelahkan perpaduan Islam di sini," kata pegawai itu.

Katanya strategi golongan anti-Islam ini mula menunjukkan kejayaan kerana telah terdapat tanda-tanda perpecahan antara dua kumpulan Islam itu apabila golongan muda yang lebih didedahkan kepada mazhab Wahabi mula berani cuba menafikan amalan-amalan sunat yang dijalankan oleh golongan ahli sunnah.

"Kumpulan pengamal Wahabi mula menganggap banyak amalan dan perlakuan ahli-ahli agama yang lama sebagai bidaah hingga timbul rasa kurang senang," katanya.

Amalan kumpulan Wahabi yang didakwa bertentangan dengan ajaran asal Islam antaranya ialah berzikir, bertahlil dan menyambut Maulidul Rasul.

Pengamal Wahabi juga mengharamkam foto, muzik dan peralatannya, nyanyian malahan video termasuk perlakuan pengebom berani mati.

Wahabi menentang kesemua perkara itu kerana mendakwa perkara itu tidak dibuat semasa pemerintahan Rasullullah dan para sahabat baginda yang mewarisi pemerintahan Islam.

Pegawai MAIN itu berkata mazhab Wahabi yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat Arab khususnya di Arab Saudi cuba dikembangkan di sini bertujuan untuk menimbulkan perbalahan di kalangan masyarakat Islam Thai yang keseluruhannya bermazhab Sunni.

"Kekuatan utama umat Islam di selatan Thailand ialah mampu bersatu padu dengan fahaman Islam yang satu hingga tidak boleh digugat sejak beratus-ratus tahun dulu. Sebab itu musuh Islam sekarang berusaha hendak musnahkan Islam dengan menggunakan Islam itu sendiri setelah pelbagai cara lain gagal," katanya.

Beliau berkata MAIN telah banyak kali mengeluarkan ingatan supaya masyarakat Islam di sini berwaspada terutama terhadap berkembangnya mazhab Wahabi kerana ia boleh menimbulkan perbalahan antara mereka.

Kira-kira 90 peratus daripada enam juta penduduk di Selatan Thailand terdiri daripada umat Islam yang secara tradisinya telah menetap di tiga wilayah utamanya iaitu Yala, Pattani dan Narathiwat sejak Islam berkembang di rantau ini sejak berkurun-kurun lagi.

Wilayah di selatan Thailand juga unik berbanding dengan kawasan lain Thailand kerana majoriti penduduknya lebih selesa menggunakan bahasa Melayu yang seakan-akan sama dengan loghat Kelantan dalam perbualan harian sesama mereka dan bukannya bahasa Thai, yang menjadi bahasa wajib di semua sekolah.

Imam Masjid Al Muhammadiah di Bacho di sini, Abdul Rahman Nassir, 63, ketika ditemui berkata pengamal fahaman Wahabi mula meluas sejak beberapa tahun lepas setelah dibawa oleh pelajar-pelajar Islam yang balik dari Arab Saudi.

Katanya amalan Wahabi sukar diterima sepenuhnya oleh masyarakat Islam di sini kerana ia seolah-olah menafikan peranan ulama dan amalan-amalan sunat yang dijalankan sebelum ini.

"Adakalanya berlaku perpecahan (antara golongan agama tua dan muda) kerana ada perbezaan pandangan antara ahli Sunni dan Wahabi. Tapi sehingga ini kita dapat selesaikan," kata Abdul Rahman.

Beliau menasihati masyarakat Islam supaya menghindarkan diri daripada bertelingkah pendapat kerana ia boleh meretakkan perpaduan mereka.

al ahkam said...

Pemaju-pemaju dan puak Wahhabi, memadamkan sejarah Makkah .

Oleh Laith Abou-Ragheb
Makkah, Arab Saudi

Setengah dari tapak sejarah Islam di Makkah, mungkin termasuk tempat tinggal Nabi Muhammad, kini diancam oleh pemaju hartanah Saudi dan Islam Wahhabi yang melihatnya sebagai menggalakkan penyembahan. Sami Angawi, seorang pakar mengenai senibina Islam di rantau itu berkata, bangunan berusia 1,400 tahun, dari zaman awal Islam diancam diroboh bagi memberi laluan kepada menara pencakar langit untuk jemaah haji yang akan berkumpul menunaikan ibadat haji setiap tahun di bandaraya suci tersebut.

“Kita menyaksikan beberapa ketika dari sejarah Makkah,” beritahu Angawi.

“Lapisan sejarah dikorek untuk tempat letak kereta,” katanya.

Angawi menganggarkan sepanjang lebih 50 tahun sekurang-kurangnya 300 bangunan bersejarah diratakan di Makkah dan Madinah, sebuah lagi bandaraya suci Islam, yang mempunyai kubur Nabi. Wahhabi, mazhab yang dominan di Arab Saudi, adalah dipersalahkan, katanya.

"Mereka (Wahhabi) tidak membenarkan pemuliharaan bangunan lama, terutama yang berkait dengan Nabi. Mereka bimbang orang Islam lain akan datang untuk melihat bangunan-bangunan tersebut sebagai berkat dan ini akan membawa kepada menduakan Tuhan dan kufur."

Institut Saudi yang berpengkalan di Washington, sebuah kumpulan bebas yang mengumpul berita, berkata kebanyakan tapak utama telah dimusnahkan sejak Arab Saudi diasaskan pada tahun 1932. Pada tahun 1994 satu fatwa di keluarkan oleh majlis ulama’ kerajaan tersebut yang mengarahkan bahawa memulihara bangunan-bangunan bersejarah akan membawa kepada menyembah selain Tuhan.

Angawi, pengasas Pusat Penyelidikan Haj dalam tahun 1975, bagi mengkaji dan memelihara sejarah Makkah dan Madinah yang kaya itu, mendakwa telah mengenalpasti tempat tinggal Nabi Muhammad. Tetapi dia agak keberatan mewar-warkannya, bimbang ia akan diruntuhkan seperti Dar al Arqam – sekolah pertama dalam Islam di mana Nabi mengajar.

Pandangan Angawi dikongsi di tempat lain. Di London, Geoffrey King, pakar seni Islam dan arkeologi di School of Oriental and African Studies, berkata, nasib tapak sejarah Islam di Arab Saudi tersangat mengecewakan.

“Pihak berkuasa agama telah gagal mengiktiraf pentingnya bangunan tersebut kepada orang Islam dan para cendikiawan seluruh dunia,” kata King, yang pernah mengajar beberapa tahun di Saudi dan menegaskan, ramai golongan muda Saudi yang bersetuju dengannya.

Pengikut Wahhabi berkata orang Islam patut fokus kepada Masjidil Haram, yang mengandungi Kaabah – sebuah struktur zaman dahulu yang dikunjungi oleh lebih empat juta orang Islam setiap tahun sebagai sebahagian dari haji dan umrah. Firma hartanah melihat permintaan yang besar untuk menempatkan sehingga 20 juta jemaah haji yang dijangka melawat bandaraya tersuci Islam itu setiap tahun dan tahun-tahun akan datang, kerana pihak berkuasa melonggarkan syarat kemasukan jemaah haji.

“Infrastruktur pada ketika ini tidak mampu menampung. Hotel-hotel baru, apartmen dan perkhidmatan sangat diperlukan,” beritahu pengarah sebuah syarikat hartanah utama, menganggarkan pemaju-pemaju kini membelanjakan kira-kira 50 bilion riyal ke atas projek-projek di bandaraya tersebut.

Mendominasi semua itu ialah skim Jabal Omar bernilai 10 bilion riyal. Merangkumi kawasan seluas 230,000 meter persegi, bersebelahan Masjidil Haram. Projek tujuh tahun tersebut terdiri dari beberapa menara mengandungi hotel-hotel, apartmen, kedai dan restoran. Angawi berkata, pembangunan ini akan mengkerdilkan Masjidil Haram dan merupakan tanda perdagangan bodoh.

“Makkah dibuat seperti sebuah bandaraya yang teruk sedangkan ia tempat suci. Rumah Tuhan telah diperdagangkan dan pembangunan tersebut tidak menghormati tempat suci tersebut dan langsung tidak sesuai.”

Tetapi Jabal Omar Development Company, firma di sebalik projek tersebut, berkata ia menukarkan Makkah kepada yang lebih baik, tidak kurang dari 1,000 rumah yang teruk binaannya yang terletak di tepi bukit mengelilingi Majidil Haram, diruntuhkan.

Menurut firma tersebut, kira-kira 70,000 penduduk dari 29 jenis bangsa berlainan, pernah tinggal di tapak Jabal Omar sebelum menjual tanah mereka dan berpindah ke rumah yang lebih berkualiti di tempat lain. Penduduk di kejiranan yang berdekatan yang agak sama, nampak berminat untuk menarik pemaju-pemaju.

Ali Hussein, 38 tahun, berasal dari Burma, tinggal dalam rumah yang sempit jauh dalam rangkaian jalan yang tidak diselenggara, lorong-lorong yang bersepah dengan sampah-sarap. “Mereka yang telah berpindah, kini tinggal di rumah-rumah yang cantik,” katanya, dengan seekor kucing melompat atas takungan najis yang berdekatan.

“Ini kawasan miskin. Kami harap pelabur-pelabur akan datang,” kata Amin Rafie, seorang ombudsman komuniti tempatan, dia memberitahu bahawa penduduk di situ akan ditawarkan dengan harga yang lumayan bagi tempat tinggal mereka yang usang dalam perkembangan pesat hartanah yang digerakkan oleh minyak.

Tetapi Angawi tidak yakin motif pemaju-pemaju. “Kita perlu tempatkan jemaah haji baru, tetapi perlukah kita tempatkan mereka dalam menara-menara dan bangunan pencakar langit? Membuat keuntungan nampaknya menjadi kata penentu di sini,” katanya.

"Kita memusnahkan hubungan fizikal dengan masa silam kita, dan menukarkan agama dan sejarah kepada lagenda," katanya. – Reuters


Aneh sungguh, apabila ada sebahagian umat ini, yang bergembira dan menyokong apabila rumah, peninggalan dan warisan Nabinya dihancur dan dibinasakan! Mereka menjadikan alasan pembangunan sebagai menyokong penghapusan warisan Nabi mereka sendiri. Dan mereka menjadikan syirik sebagai alasan sokongan kepada usaha-usaha menghancurkan peninggalan Nabi mereka! Sesetengah mereka berpendapat berdoa di sisi maqam, mencium dan berziarah kepadanya adalah syirik.

Apakah perbuatan mengangungkan dan memuliakan peninggalan Rasul di anggap syirik? Maka untuk apa umat Islam saban tahun menunaikan haji- berlari di antara Safa dan Marwa demi mengingati Siti Hajar? Dan mengapa pula penguasa Wahabi masih membiarkan Hajar Aswad untuk dicium-cium dan digosok2? Perbuatan seperti ini samalah dengan perbuatan penyembah berhala yang mencium dan mengusap-usap patung sembahan mereka. Mencegah kaum Muslimin dari bertabaruk dengan peninggalan Rasul serta mencium makam baginda merupkan ciri khusus wahabi sehinggakan penguasa wahabi menempatkan para pengawal yang memperlakukan para penziarah dengan kasar dan tanpa kasih sayang. Padahal perbuatan mencium dan mengusap kuburan Rasulullah saaw adalah sama sahaja dengan perbuatan mencium dan menggosok al-Quran. Tidak lain, perbuatan itu timbul akibat rasa penganggungan, cinta kepada agama tanpa langsung niat menyirikkan Tuhan. Kuburan dan rumah-rumah peninggalan Nabi, keluarganya yang suci, rumah para isteri dan makam2 mereka merupakan syiar2 Allah yang seharusnya dipelihara. Dan orang-orang Islam selain Wahabi faham benar hakikat berdoa dan bersolat di sekitar makam Nabi adalah bukan berbentuk syirik, kerana mereka telah diajar sejak kecil bahawa sujud ke arah kaabah bukanlah sujud kepada kaabah (menyembah Kaabah).

Peninggalan para Nabi seperti rumah, kuburan adalah syiar-syiar Allah
Menjaga dan memelihara kuburan dan peninggalan para Nabi adalah termasuk meninggikan syiar Allah.

“Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hati.”
(al-Hajj: 32)

Syiar-syiar yang dimaksudkan dalam ayat adalah tanda-tanda agama Allah (Majma’ al-Bayan, jil.iv, hlm.83, terbitan Sidon). Safa dan Marwah (tempat berlari anak Siti Hajar) merupakan tanda-tanda Islam yang suci, merupakan syiar-syiar agama, yang Allah jadikan sebagai tempat manusia beribadah.

“Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah.” (al-Baqarah, 158)

Begitu juga dengan unta sembelihan yang Allah nyatakan sebagai sebahagian dari syiar2Nya:

“Dan telah Kami jadikan kepadamu, unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah.” (al-Hajj: 36)

Unta tersebut dihormati dengan tidak menunggangnya, diasingkan dan dikhususkan, diberi makan dan minum sehingga waktu penyembelihan. Dan ini merupakan syiar-syiart Allah yang harus dihormati dan dijaga. Perhatikanlah, sekiranya Allah menjadikan tempat berlarinya Hajar dengan penuh tabah dan sabar sebagai syiar-syiarNya, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah; dan menjadikan unta-unta sembelihan sebahagian dari syiarNya yang dimuliakan.

Jika unta-unta sembelihan di hormati sebagai syiar-syiar Tuhan, lalu apakah para Nabi, Ahlul Bait, ummul mukminin, para sahabat yang ikhlas, para wali dan pejuang Syuhada yang sejak hari pertama mereka berjuang menegakkan agama Allah tidak dianggap sebagai sebahagian syiar-syiar Allah, dan tidak layak diagungkan dan dihormati sesuai dengan darjat dan kedudukan mereka sewaktu hidup dan sesudah mati mereka?

Jika laluan langkah Hajar adalah dan unta-unta sembelihan adalah syiar-syiar Allah; lalu Apakah para Nabi, Rasulullah saaw, Ahlul Baitnya yang suci, ummul mukminin, para sahabat ikhlas, para syuhada bukan syiar-syiar Allah sehinggakan mereka tidak dihormati, makam-makam mereka diroboh, rumah2 peninggalan mereka dihancurkan?
Apakah orang-orang wahabi dan penyokong mereka ragu-ragu bahawa para Nabi, Rasul, Ahlul Bait, para syuhada serta ulama Islam adalah sebahagian dari syiar Allah, menjaga sesuatu dari peninggalan mereka, menjaga makam mereka dan membersihkannya adalah sebagai salah satu cara menghormati dan mengagungkan syiar-syiar Tuhan, ataupun merosakkannya dan membinasakannya adalah sesuatu yang terpuji?P/s: teringat kejadian Masjid Babri yang diruntuhkan oleh ekstremis Hindu di India. Apa agaknya reaksi Ahlus Sunnah sekiranya makam-makam asy-Syafii di Mesir, dan di makam Syeikh Abdul Kadir Jilani di Baghdad dihancurkan

hlul Sunnah Wal Jamaah tu SESAT ker

Saya tertarik dengan artikel yang mengatakan bab Mazhab tu sebagai sesat dan haram. Sikit punya haru... Takkan lah kita nak menyesatkan mak bapak kita , datuk nenak kita atau nenk moyang kita yang sejak dahulu lagi dah bermazhab Syafei bab Fekah, Imam Ghazali bab Tasawuf dan Abu Hassan Asyari bab usuludin?

Betui2 la si penuduh kena tarbiah dengan ulamak wahabi . Wahabi ni pun dulu asal dia dari Ibnu Tamiyah, anak murid Imam Hambali. Tapi otak dah tak betul, Ibnu Tamiyah kata Allah turun ke bumi t seperti dia turun ke mimbar.

Asal usul Wahabi tu tiada ilmu tasawuf. Sebab mereka tu boneka kerajaan British sejak Perang Dunia 1. Raja Saud jadi Pemerintah Saudi mengantikan Ayah Al-Malik Hussin yang berfahaman ahlul sunnah (keturunan Rasululah) atas putar belit Innggeris.

Betui2 Inggeris buat kat Arab Saudi dengan tukar Ayah Al-Malik Hiusin macam mereka serah Palestin ketangan Yahudi. Hasilnya sejak jadi Pemerintah Bumi Mekah dari dulu sampai kini , pemerintah Arab Saudi yang berfahaman Wahabi(tanpa mazhab) langung tiada ROH Islam untuk membantu bangsa Palestin apatah lagik Iraq dari tangan Amerika dan yahudi. Sedangkan bumi Arab Saudii Allah limpahkan kekayaan minyak . Tunggulah pada tahun ni , Raja Saudi di ramal berangkat ke alam roh..Amin.

bagaimanapun seperti yg kebanyakan kita sedia maklum, mereka ini akan sedayaupaya berhempaspulas untuk menunjukkan bahawa mereka ini benar....saya harap jgnlah jadi seperti Syeikh Syaltut (yg terkenal dengan hujahnya bahawa nabi isa sudah mati dan tidak akan turun lagi ke dunia ini di akhir zaman nanti) yg di akhir hayat mengaku bahawa beliau telah tersalah dgn membawa fahaman wahabi dan menyesatkan ramai orang. Sila rujuk perkara ini kepada FATWA MUFTI BRUNEI IAITU Datuk Seri Utama Awang haji Ismail bin Umar Abdul Aziz )


alafi-Wahabi berbeza pendekatan Aqidah dengan pegangan ASWJ yang dianuti oleh majority Muslim terutama dalam menangani ayat-ayat mutasyabihah - sebagai contoh Salafi-Wahabi berpendirian bahawa Allaah SWT ada wajah, ada tangan, ada kaki ada arah, ada tempat, turun, naik, mendekat, menjauh etc - itu terpulang kepada Salafi-Wahabi - kami ASWJ tidak menggunakan pendekatan sedemikian sebab kami berpendirian bahawa itu adalah mujassimah (ie. menjisimkan Allah SWT) dan musyabbihah (ie. menyerupakan perbuatan Allaah seperti perbuatan makhlukNya). Tidak ada penghinaan terbit dari kenyataan - ini purely fakta yang tersurat dan tersirat. Ini juga bukan untuk menegakkan kebenaran sendiri dan mengacah perbahasan ... sekadar memaparkan hakikat sebenar ... that's all!Komen THTL:

Salafi merujuk kepada generasi sahabat pada 300 tahun pertama Islam. Ia termasuk RasuluLlah saw, para sahabat dan tabi'in. istilah lain ialah salafus-soleh.


As-Salafiah merujuk kepada gerakan pembaharuan oleh al-Imam dan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dan al-Imam Ibn Qayyim al Jauziah yang ingin menghapuskan bid'ah, taklid, tariqat, khurafat dan fanatik madzhab dan membuka semula pintu ijtihad dan budaya ilmu.


Gerakan wahabi ialah gerakan politik yang berlaku di Nejd yang mendakwa meneruskan gerakan pembaharuan as-Salafiah.


ASWJ ialah istilah yang muncul ketika umat Islam diserang oleh krisis ilmu kalam oleh Muktazilah, mujassimah, batiniyah dan jabariah. Ia merujuk kepada majoriti umat Islam yang berpegang dengan keaslian akidah salafus-soleh.


As-Salafiah dan Wahabi bukanlah Mujassimah tetapi menganut faham aqeedah ASWJ jua. Ulama' pertama yang menyibarkan Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Wahab sebagai mujassimah ke Asia Tenggara ialah Kiyai H Sirajuddin Abbas. Semua tuduhan yang mengatakan Ibn Taymiyah mujassimah adalah palsu dan telah dijelaskan oleh Ustaz Asri Zainul Abidin ketika menjawab buku terbaru Ustaz Zamihan Mat Zain al-Ghari dari Universiti Mu'tah Jordan yang bertajuk "Salafiah Wahabiyah-satu penilaian" terbitant Era Jaya enterprise.

Gerakan atau aliran mengatakan Imam Ibn Taymiyah adalah mujassimah sekarang didalangi oleh Syaikh Hasan Ali al-sakaf yang beraliran Syi'ah dan berpura-pura ASWJ (sumber: ustaz Asri Zainul Abidin)

al-ahkam.net said...

Pemaju-pemaju dan puak Wahhabi, memadamkan sejarah Makkah .

Oleh Laith Abou-Ragheb
Makkah, Arab Saudi

Setengah dari tapak sejarah Islam di Makkah, mungkin termasuk tempat tinggal Nabi Muhammad, kini diancam oleh pemaju hartanah Saudi dan Islam Wahhabi yang melihatnya sebagai menggalakkan penyembahan. Sami Angawi, seorang pakar mengenai senibina Islam di rantau itu berkata, bangunan berusia 1,400 tahun, dari zaman awal Islam diancam diroboh bagi memberi laluan kepada menara pencakar langit untuk jemaah haji yang akan berkumpul menunaikan ibadat haji setiap tahun di bandaraya suci tersebut.

“Kita menyaksikan beberapa ketika dari sejarah Makkah,” beritahu Angawi.

“Lapisan sejarah dikorek untuk tempat letak kereta,” katanya.

Angawi menganggarkan sepanjang lebih 50 tahun sekurang-kurangnya 300 bangunan bersejarah diratakan di Makkah dan Madinah, sebuah lagi bandaraya suci Islam, yang mempunyai kubur Nabi. Wahhabi, mazhab yang dominan di Arab Saudi, adalah dipersalahkan, katanya.

"Mereka (Wahhabi) tidak membenarkan pemuliharaan bangunan lama, terutama yang berkait dengan Nabi. Mereka bimbang orang Islam lain akan datang untuk melihat bangunan-bangunan tersebut sebagai berkat dan ini akan membawa kepada menduakan Tuhan dan kufur."

Institut Saudi yang berpengkalan di Washington, sebuah kumpulan bebas yang mengumpul berita, berkata kebanyakan tapak utama telah dimusnahkan sejak Arab Saudi diasaskan pada tahun 1932. Pada tahun 1994 satu fatwa di keluarkan oleh majlis ulama’ kerajaan tersebut yang mengarahkan bahawa memulihara bangunan-bangunan bersejarah akan membawa kepada menyembah selain Tuhan.

Angawi, pengasas Pusat Penyelidikan Haj dalam tahun 1975, bagi mengkaji dan memelihara sejarah Makkah dan Madinah yang kaya itu, mendakwa telah mengenalpasti tempat tinggal Nabi Muhammad. Tetapi dia agak keberatan mewar-warkannya, bimbang ia akan diruntuhkan seperti Dar al Arqam – sekolah pertama dalam Islam di mana Nabi mengajar.

Pandangan Angawi dikongsi di tempat lain. Di London, Geoffrey King, pakar seni Islam dan arkeologi di School of Oriental and African Studies, berkata, nasib tapak sejarah Islam di Arab Saudi tersangat mengecewakan.

“Pihak berkuasa agama telah gagal mengiktiraf pentingnya bangunan tersebut kepada orang Islam dan para cendikiawan seluruh dunia,” kata King, yang pernah mengajar beberapa tahun di Saudi dan menegaskan, ramai golongan muda Saudi yang bersetuju dengannya.

Pengikut Wahhabi berkata orang Islam patut fokus kepada Masjidil Haram, yang mengandungi Kaabah – sebuah struktur zaman dahulu yang dikunjungi oleh lebih empat juta orang Islam setiap tahun sebagai sebahagian dari haji dan umrah. Firma hartanah melihat permintaan yang besar untuk menempatkan sehingga 20 juta jemaah haji yang dijangka melawat bandaraya tersuci Islam itu setiap tahun dan tahun-tahun akan datang, kerana pihak berkuasa melonggarkan syarat kemasukan jemaah haji.

“Infrastruktur pada ketika ini tidak mampu menampung. Hotel-hotel baru, apartmen dan perkhidmatan sangat diperlukan,” beritahu pengarah sebuah syarikat hartanah utama, menganggarkan pemaju-pemaju kini membelanjakan kira-kira 50 bilion riyal ke atas projek-projek di bandaraya tersebut.

Mendominasi semua itu ialah skim Jabal Omar bernilai 10 bilion riyal. Merangkumi kawasan seluas 230,000 meter persegi, bersebelahan Masjidil Haram. Projek tujuh tahun tersebut terdiri dari beberapa menara mengandungi hotel-hotel, apartmen, kedai dan restoran. Angawi berkata, pembangunan ini akan mengkerdilkan Masjidil Haram dan merupakan tanda perdagangan bodoh.

“Makkah dibuat seperti sebuah bandaraya yang teruk sedangkan ia tempat suci. Rumah Tuhan telah diperdagangkan dan pembangunan tersebut tidak menghormati tempat suci tersebut dan langsung tidak sesuai.”

Tetapi Jabal Omar Development Company, firma di sebalik projek tersebut, berkata ia menukarkan Makkah kepada yang lebih baik, tidak kurang dari 1,000 rumah yang teruk binaannya yang terletak di tepi bukit mengelilingi Majidil Haram, diruntuhkan.

Menurut firma tersebut, kira-kira 70,000 penduduk dari 29 jenis bangsa berlainan, pernah tinggal di tapak Jabal Omar sebelum menjual tanah mereka dan berpindah ke rumah yang lebih berkualiti di tempat lain. Penduduk di kejiranan yang berdekatan yang agak sama, nampak berminat untuk menarik pemaju-pemaju.

Ali Hussein, 38 tahun, berasal dari Burma, tinggal dalam rumah yang sempit jauh dalam rangkaian jalan yang tidak diselenggara, lorong-lorong yang bersepah dengan sampah-sarap. “Mereka yang telah berpindah, kini tinggal di rumah-rumah yang cantik,” katanya, dengan seekor kucing melompat atas takungan najis yang berdekatan.

“Ini kawasan miskin. Kami harap pelabur-pelabur akan datang,” kata Amin Rafie, seorang ombudsman komuniti tempatan, dia memberitahu bahawa penduduk di situ akan ditawarkan dengan harga yang lumayan bagi tempat tinggal mereka yang usang dalam perkembangan pesat hartanah yang digerakkan oleh minyak.

Tetapi Angawi tidak yakin motif pemaju-pemaju. “Kita perlu tempatkan jemaah haji baru, tetapi perlukah kita tempatkan mereka dalam menara-menara dan bangunan pencakar langit? Membuat keuntungan nampaknya menjadi kata penentu di sini,” katanya.

"Kita memusnahkan hubungan fizikal dengan masa silam kita, dan menukarkan agama dan sejarah kepada lagenda," katanya. – Reuters


Aneh sungguh, apabila ada sebahagian umat ini, yang bergembira dan menyokong apabila rumah, peninggalan dan warisan Nabinya dihancur dan dibinasakan! Mereka menjadikan alasan pembangunan sebagai menyokong penghapusan warisan Nabi mereka sendiri. Dan mereka menjadikan syirik sebagai alasan sokongan kepada usaha-usaha menghancurkan peninggalan Nabi mereka! Sesetengah mereka berpendapat berdoa di sisi maqam, mencium dan berziarah kepadanya adalah syirik.

Apakah perbuatan mengangungkan dan memuliakan peninggalan Rasul di anggap syirik? Maka untuk apa umat Islam saban tahun menunaikan haji- berlari di antara Safa dan Marwa demi mengingati Siti Hajar? Dan mengapa pula penguasa Wahabi masih membiarkan Hajar Aswad untuk dicium-cium dan digosok2? Perbuatan seperti ini samalah dengan perbuatan penyembah berhala yang mencium dan mengusap-usap patung sembahan mereka. Mencegah kaum Muslimin dari bertabaruk dengan peninggalan Rasul serta mencium makam baginda merupkan ciri khusus wahabi sehinggakan penguasa wahabi menempatkan para pengawal yang memperlakukan para penziarah dengan kasar dan tanpa kasih sayang. Padahal perbuatan mencium dan mengusap kuburan Rasulullah saaw adalah sama sahaja dengan perbuatan mencium dan menggosok al-Quran. Tidak lain, perbuatan itu timbul akibat rasa penganggungan, cinta kepada agama tanpa langsung niat menyirikkan Tuhan. Kuburan dan rumah-rumah peninggalan Nabi, keluarganya yang suci, rumah para isteri dan makam2 mereka merupakan syiar2 Allah yang seharusnya dipelihara. Dan orang-orang Islam selain Wahabi faham benar hakikat berdoa dan bersolat di sekitar makam Nabi adalah bukan berbentuk syirik, kerana mereka telah diajar sejak kecil bahawa sujud ke arah kaabah bukanlah sujud kepada kaabah (menyembah Kaabah).

Peninggalan para Nabi seperti rumah, kuburan adalah syiar-syiar Allah
Menjaga dan memelihara kuburan dan peninggalan para Nabi adalah termasuk meninggikan syiar Allah.

“Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hati.”
(al-Hajj: 32)

Syiar-syiar yang dimaksudkan dalam ayat adalah tanda-tanda agama Allah (Majma’ al-Bayan, jil.iv, hlm.83, terbitan Sidon). Safa dan Marwah (tempat berlari anak Siti Hajar) merupakan tanda-tanda Islam yang suci, merupakan syiar-syiar agama, yang Allah jadikan sebagai tempat manusia beribadah.

“Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah.” (al-Baqarah, 158)

Begitu juga dengan unta sembelihan yang Allah nyatakan sebagai sebahagian dari syiar2Nya:

“Dan telah Kami jadikan kepadamu, unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah.” (al-Hajj: 36)

Unta tersebut dihormati dengan tidak menunggangnya, diasingkan dan dikhususkan, diberi makan dan minum sehingga waktu penyembelihan. Dan ini merupakan syiar-syiart Allah yang harus dihormati dan dijaga. Perhatikanlah, sekiranya Allah menjadikan tempat berlarinya Hajar dengan penuh tabah dan sabar sebagai syiar-syiarNya, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah; dan menjadikan unta-unta sembelihan sebahagian dari syiarNya yang dimuliakan.

Jika unta-unta sembelihan di hormati sebagai syiar-syiar Tuhan, lalu apakah para Nabi, Ahlul Bait, ummul mukminin, para sahabat yang ikhlas, para wali dan pejuang Syuhada yang sejak hari pertama mereka berjuang menegakkan agama Allah tidak dianggap sebagai sebahagian syiar-syiar Allah, dan tidak layak diagungkan dan dihormati sesuai dengan darjat dan kedudukan mereka sewaktu hidup dan sesudah mati mereka?

Jika laluan langkah Hajar adalah dan unta-unta sembelihan adalah syiar-syiar Allah; lalu Apakah para Nabi, Rasulullah saaw, Ahlul Baitnya yang suci, ummul mukminin, para sahabat ikhlas, para syuhada bukan syiar-syiar Allah sehinggakan mereka tidak dihormati, makam-makam mereka diroboh, rumah2 peninggalan mereka dihancurkan?
Apakah orang-orang wahabi dan penyokong mereka ragu-ragu bahawa para Nabi, Rasul, Ahlul Bait, para syuhada serta ulama Islam adalah sebahagian dari syiar Allah, menjaga sesuatu dari peninggalan mereka, menjaga makam mereka dan membersihkannya adalah sebagai salah satu cara menghormati dan mengagungkan syiar-syiar Tuhan, ataupun merosakkannya dan membinasakannya adalah sesuatu yang terpuji?P/s: teringat kejadian Masjid Babri yang diruntuhkan oleh ekstremis Hindu di India. Apa agaknya reaksi Ahlus Sunnah sekiranya makam-makam asy-Syafii di Mesir, dan di makam Syeikh Abdul Kadir Jilani di Baghdad dihancurkan

hlul Sunnah Wal Jamaah tu SESAT ker

Saya tertarik dengan artikel yang mengatakan bab Mazhab tu sebagai sesat dan haram. Sikit punya haru... Takkan lah kita nak menyesatkan mak bapak kita , datuk nenak kita atau nenk moyang kita yang sejak dahulu lagi dah bermazhab Syafei bab Fekah, Imam Ghazali bab Tasawuf dan Abu Hassan Asyari bab usuludin?

Betui2 la si penuduh kena tarbiah dengan ulamak wahabi . Wahabi ni pun dulu asal dia dari Ibnu Tamiyah, anak murid Imam Hambali. Tapi otak dah tak betul, Ibnu Tamiyah kata Allah turun ke bumi t seperti dia turun ke mimbar.

Asal usul Wahabi tu tiada ilmu tasawuf. Sebab mereka tu boneka kerajaan British sejak Perang Dunia 1. Raja Saud jadi Pemerintah Saudi mengantikan Ayah Al-Malik Hussin yang berfahaman ahlul sunnah (keturunan Rasululah) atas putar belit Innggeris.

Betui2 Inggeris buat kat Arab Saudi dengan tukar Ayah Al-Malik Hiusin macam mereka serah Palestin ketangan Yahudi. Hasilnya sejak jadi Pemerintah Bumi Mekah dari dulu sampai kini , pemerintah Arab Saudi yang berfahaman Wahabi(tanpa mazhab) langung tiada ROH Islam untuk membantu bangsa Palestin apatah lagik Iraq dari tangan Amerika dan yahudi. Sedangkan bumi Arab Saudii Allah limpahkan kekayaan minyak . Tunggulah pada tahun ni , Raja Saudi di ramal berangkat ke alam roh..Amin.

bagaimanapun seperti yg kebanyakan kita sedia maklum, mereka ini akan sedayaupaya berhempaspulas untuk menunjukkan bahawa mereka ini benar....saya harap jgnlah jadi seperti Syeikh Syaltut (yg terkenal dengan hujahnya bahawa nabi isa sudah mati dan tidak akan turun lagi ke dunia ini di akhir zaman nanti) yg di akhir hayat mengaku bahawa beliau telah tersalah dgn membawa fahaman wahabi dan menyesatkan ramai orang. Sila rujuk perkara ini kepada FATWA MUFTI BRUNEI IAITU Datuk Seri Utama Awang haji Ismail bin Umar Abdul Aziz )


alafi-Wahabi berbeza pendekatan Aqidah dengan pegangan ASWJ yang dianuti oleh majority Muslim terutama dalam menangani ayat-ayat mutasyabihah - sebagai contoh Salafi-Wahabi berpendirian bahawa Allaah SWT ada wajah, ada tangan, ada kaki ada arah, ada tempat, turun, naik, mendekat, menjauh etc - itu terpulang kepada Salafi-Wahabi - kami ASWJ tidak menggunakan pendekatan sedemikian sebab kami berpendirian bahawa itu adalah mujassimah (ie. menjisimkan Allah SWT) dan musyabbihah (ie. menyerupakan perbuatan Allaah seperti perbuatan makhlukNya). Tidak ada penghinaan terbit dari kenyataan - ini purely fakta yang tersurat dan tersirat. Ini juga bukan untuk menegakkan kebenaran sendiri dan mengacah perbahasan ... sekadar memaparkan hakikat sebenar ... that's all!Komen THTL:

Salafi merujuk kepada generasi sahabat pada 300 tahun pertama Islam. Ia termasuk RasuluLlah saw, para sahabat dan tabi'in. istilah lain ialah salafus-soleh.


As-Salafiah merujuk kepada gerakan pembaharuan oleh al-Imam dan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dan al-Imam Ibn Qayyim al Jauziah yang ingin menghapuskan bid'ah, taklid, tariqat, khurafat dan fanatik madzhab dan membuka semula pintu ijtihad dan budaya ilmu.


Gerakan wahabi ialah gerakan politik yang berlaku di Nejd yang mendakwa meneruskan gerakan pembaharuan as-Salafiah.


ASWJ ialah istilah yang muncul ketika umat Islam diserang oleh krisis ilmu kalam oleh Muktazilah, mujassimah, batiniyah dan jabariah. Ia merujuk kepada majoriti umat Islam yang berpegang dengan keaslian akidah salafus-soleh.


As-Salafiah dan Wahabi bukanlah Mujassimah tetapi menganut faham aqeedah ASWJ jua. Ulama' pertama yang menyibarkan Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Wahab sebagai mujassimah ke Asia Tenggara ialah Kiyai H Sirajuddin Abbas. Semua tuduhan yang mengatakan Ibn Taymiyah mujassimah adalah palsu dan telah dijelaskan oleh Ustaz Asri Zainul Abidin ketika menjawab buku terbaru Ustaz Zamihan Mat Zain al-Ghari dari Universiti Mu'tah Jordan yang bertajuk "Salafiah Wahabiyah-satu penilaian" terbitant Era Jaya enterprise.

Gerakan atau aliran mengatakan Imam Ibn Taymiyah adalah mujassimah sekarang didalangi oleh Syaikh Hasan Ali al-sakaf yang beraliran Syi'ah dan berpura-pura ASWJ (sumber: ustaz Asri Zainul Abidin)

al-arqam.net said...

Pemaju-pemaju dan puak Wahhabi, memadamkan sejarah Makkah .

Oleh Laith Abou-Ragheb
Makkah, Arab Saudi

Setengah dari tapak sejarah Islam di Makkah, mungkin termasuk tempat tinggal Nabi Muhammad, kini diancam oleh pemaju hartanah Saudi dan Islam Wahhabi yang melihatnya sebagai menggalakkan penyembahan. Sami Angawi, seorang pakar mengenai senibina Islam di rantau itu berkata, bangunan berusia 1,400 tahun, dari zaman awal Islam diancam diroboh bagi memberi laluan kepada menara pencakar langit untuk jemaah haji yang akan berkumpul menunaikan ibadat haji setiap tahun di bandaraya suci tersebut.

“Kita menyaksikan beberapa ketika dari sejarah Makkah,” beritahu Angawi.

“Lapisan sejarah dikorek untuk tempat letak kereta,” katanya.

Angawi menganggarkan sepanjang lebih 50 tahun sekurang-kurangnya 300 bangunan bersejarah diratakan di Makkah dan Madinah, sebuah lagi bandaraya suci Islam, yang mempunyai kubur Nabi. Wahhabi, mazhab yang dominan di Arab Saudi, adalah dipersalahkan, katanya.

"Mereka (Wahhabi) tidak membenarkan pemuliharaan bangunan lama, terutama yang berkait dengan Nabi. Mereka bimbang orang Islam lain akan datang untuk melihat bangunan-bangunan tersebut sebagai berkat dan ini akan membawa kepada menduakan Tuhan dan kufur."

Institut Saudi yang berpengkalan di Washington, sebuah kumpulan bebas yang mengumpul berita, berkata kebanyakan tapak utama telah dimusnahkan sejak Arab Saudi diasaskan pada tahun 1932. Pada tahun 1994 satu fatwa di keluarkan oleh majlis ulama’ kerajaan tersebut yang mengarahkan bahawa memulihara bangunan-bangunan bersejarah akan membawa kepada menyembah selain Tuhan.

Angawi, pengasas Pusat Penyelidikan Haj dalam tahun 1975, bagi mengkaji dan memelihara sejarah Makkah dan Madinah yang kaya itu, mendakwa telah mengenalpasti tempat tinggal Nabi Muhammad. Tetapi dia agak keberatan mewar-warkannya, bimbang ia akan diruntuhkan seperti Dar al Arqam – sekolah pertama dalam Islam di mana Nabi mengajar.

Pandangan Angawi dikongsi di tempat lain. Di London, Geoffrey King, pakar seni Islam dan arkeologi di School of Oriental and African Studies, berkata, nasib tapak sejarah Islam di Arab Saudi tersangat mengecewakan.

“Pihak berkuasa agama telah gagal mengiktiraf pentingnya bangunan tersebut kepada orang Islam dan para cendikiawan seluruh dunia,” kata King, yang pernah mengajar beberapa tahun di Saudi dan menegaskan, ramai golongan muda Saudi yang bersetuju dengannya.

Pengikut Wahhabi berkata orang Islam patut fokus kepada Masjidil Haram, yang mengandungi Kaabah – sebuah struktur zaman dahulu yang dikunjungi oleh lebih empat juta orang Islam setiap tahun sebagai sebahagian dari haji dan umrah. Firma hartanah melihat permintaan yang besar untuk menempatkan sehingga 20 juta jemaah haji yang dijangka melawat bandaraya tersuci Islam itu setiap tahun dan tahun-tahun akan datang, kerana pihak berkuasa melonggarkan syarat kemasukan jemaah haji.

“Infrastruktur pada ketika ini tidak mampu menampung. Hotel-hotel baru, apartmen dan perkhidmatan sangat diperlukan,” beritahu pengarah sebuah syarikat hartanah utama, menganggarkan pemaju-pemaju kini membelanjakan kira-kira 50 bilion riyal ke atas projek-projek di bandaraya tersebut.

Mendominasi semua itu ialah skim Jabal Omar bernilai 10 bilion riyal. Merangkumi kawasan seluas 230,000 meter persegi, bersebelahan Masjidil Haram. Projek tujuh tahun tersebut terdiri dari beberapa menara mengandungi hotel-hotel, apartmen, kedai dan restoran. Angawi berkata, pembangunan ini akan mengkerdilkan Masjidil Haram dan merupakan tanda perdagangan bodoh.

“Makkah dibuat seperti sebuah bandaraya yang teruk sedangkan ia tempat suci. Rumah Tuhan telah diperdagangkan dan pembangunan tersebut tidak menghormati tempat suci tersebut dan langsung tidak sesuai.”

Tetapi Jabal Omar Development Company, firma di sebalik projek tersebut, berkata ia menukarkan Makkah kepada yang lebih baik, tidak kurang dari 1,000 rumah yang teruk binaannya yang terletak di tepi bukit mengelilingi Majidil Haram, diruntuhkan.

Menurut firma tersebut, kira-kira 70,000 penduduk dari 29 jenis bangsa berlainan, pernah tinggal di tapak Jabal Omar sebelum menjual tanah mereka dan berpindah ke rumah yang lebih berkualiti di tempat lain. Penduduk di kejiranan yang berdekatan yang agak sama, nampak berminat untuk menarik pemaju-pemaju.

Ali Hussein, 38 tahun, berasal dari Burma, tinggal dalam rumah yang sempit jauh dalam rangkaian jalan yang tidak diselenggara, lorong-lorong yang bersepah dengan sampah-sarap. “Mereka yang telah berpindah, kini tinggal di rumah-rumah yang cantik,” katanya, dengan seekor kucing melompat atas takungan najis yang berdekatan.

“Ini kawasan miskin. Kami harap pelabur-pelabur akan datang,” kata Amin Rafie, seorang ombudsman komuniti tempatan, dia memberitahu bahawa penduduk di situ akan ditawarkan dengan harga yang lumayan bagi tempat tinggal mereka yang usang dalam perkembangan pesat hartanah yang digerakkan oleh minyak.

Tetapi Angawi tidak yakin motif pemaju-pemaju. “Kita perlu tempatkan jemaah haji baru, tetapi perlukah kita tempatkan mereka dalam menara-menara dan bangunan pencakar langit? Membuat keuntungan nampaknya menjadi kata penentu di sini,” katanya.

"Kita memusnahkan hubungan fizikal dengan masa silam kita, dan menukarkan agama dan sejarah kepada lagenda," katanya. – Reuters


Aneh sungguh, apabila ada sebahagian umat ini, yang bergembira dan menyokong apabila rumah, peninggalan dan warisan Nabinya dihancur dan dibinasakan! Mereka menjadikan alasan pembangunan sebagai menyokong penghapusan warisan Nabi mereka sendiri. Dan mereka menjadikan syirik sebagai alasan sokongan kepada usaha-usaha menghancurkan peninggalan Nabi mereka! Sesetengah mereka berpendapat berdoa di sisi maqam, mencium dan berziarah kepadanya adalah syirik.

Apakah perbuatan mengangungkan dan memuliakan peninggalan Rasul di anggap syirik? Maka untuk apa umat Islam saban tahun menunaikan haji- berlari di antara Safa dan Marwa demi mengingati Siti Hajar? Dan mengapa pula penguasa Wahabi masih membiarkan Hajar Aswad untuk dicium-cium dan digosok2? Perbuatan seperti ini samalah dengan perbuatan penyembah berhala yang mencium dan mengusap-usap patung sembahan mereka. Mencegah kaum Muslimin dari bertabaruk dengan peninggalan Rasul serta mencium makam baginda merupkan ciri khusus wahabi sehinggakan penguasa wahabi menempatkan para pengawal yang memperlakukan para penziarah dengan kasar dan tanpa kasih sayang. Padahal perbuatan mencium dan mengusap kuburan Rasulullah saaw adalah sama sahaja dengan perbuatan mencium dan menggosok al-Quran. Tidak lain, perbuatan itu timbul akibat rasa penganggungan, cinta kepada agama tanpa langsung niat menyirikkan Tuhan. Kuburan dan rumah-rumah peninggalan Nabi, keluarganya yang suci, rumah para isteri dan makam2 mereka merupakan syiar2 Allah yang seharusnya dipelihara. Dan orang-orang Islam selain Wahabi faham benar hakikat berdoa dan bersolat di sekitar makam Nabi adalah bukan berbentuk syirik, kerana mereka telah diajar sejak kecil bahawa sujud ke arah kaabah bukanlah sujud kepada kaabah (menyembah Kaabah).

Peninggalan para Nabi seperti rumah, kuburan adalah syiar-syiar Allah
Menjaga dan memelihara kuburan dan peninggalan para Nabi adalah termasuk meninggikan syiar Allah.

“Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hati.”
(al-Hajj: 32)

Syiar-syiar yang dimaksudkan dalam ayat adalah tanda-tanda agama Allah (Majma’ al-Bayan, jil.iv, hlm.83, terbitan Sidon). Safa dan Marwah (tempat berlari anak Siti Hajar) merupakan tanda-tanda Islam yang suci, merupakan syiar-syiar agama, yang Allah jadikan sebagai tempat manusia beribadah.

“Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah.” (al-Baqarah, 158)

Begitu juga dengan unta sembelihan yang Allah nyatakan sebagai sebahagian dari syiar2Nya:

“Dan telah Kami jadikan kepadamu, unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah.” (al-Hajj: 36)

Unta tersebut dihormati dengan tidak menunggangnya, diasingkan dan dikhususkan, diberi makan dan minum sehingga waktu penyembelihan. Dan ini merupakan syiar-syiart Allah yang harus dihormati dan dijaga. Perhatikanlah, sekiranya Allah menjadikan tempat berlarinya Hajar dengan penuh tabah dan sabar sebagai syiar-syiarNya, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah; dan menjadikan unta-unta sembelihan sebahagian dari syiarNya yang dimuliakan.

Jika unta-unta sembelihan di hormati sebagai syiar-syiar Tuhan, lalu apakah para Nabi, Ahlul Bait, ummul mukminin, para sahabat yang ikhlas, para wali dan pejuang Syuhada yang sejak hari pertama mereka berjuang menegakkan agama Allah tidak dianggap sebagai sebahagian syiar-syiar Allah, dan tidak layak diagungkan dan dihormati sesuai dengan darjat dan kedudukan mereka sewaktu hidup dan sesudah mati mereka?

Jika laluan langkah Hajar adalah dan unta-unta sembelihan adalah syiar-syiar Allah; lalu Apakah para Nabi, Rasulullah saaw, Ahlul Baitnya yang suci, ummul mukminin, para sahabat ikhlas, para syuhada bukan syiar-syiar Allah sehinggakan mereka tidak dihormati, makam-makam mereka diroboh, rumah2 peninggalan mereka dihancurkan?
Apakah orang-orang wahabi dan penyokong mereka ragu-ragu bahawa para Nabi, Rasul, Ahlul Bait, para syuhada serta ulama Islam adalah sebahagian dari syiar Allah, menjaga sesuatu dari peninggalan mereka, menjaga makam mereka dan membersihkannya adalah sebagai salah satu cara menghormati dan mengagungkan syiar-syiar Tuhan, ataupun merosakkannya dan membinasakannya adalah sesuatu yang terpuji?P/s: teringat kejadian Masjid Babri yang diruntuhkan oleh ekstremis Hindu di India. Apa agaknya reaksi Ahlus Sunnah sekiranya makam-makam asy-Syafii di Mesir, dan di makam Syeikh Abdul Kadir Jilani di Baghdad dihancurkan

hlul Sunnah Wal Jamaah tu SESAT ker

Saya tertarik dengan artikel yang mengatakan bab Mazhab tu sebagai sesat dan haram. Sikit punya haru... Takkan lah kita nak menyesatkan mak bapak kita , datuk nenak kita atau nenk moyang kita yang sejak dahulu lagi dah bermazhab Syafei bab Fekah, Imam Ghazali bab Tasawuf dan Abu Hassan Asyari bab usuludin?

Betui2 la si penuduh kena tarbiah dengan ulamak wahabi . Wahabi ni pun dulu asal dia dari Ibnu Tamiyah, anak murid Imam Hambali. Tapi otak dah tak betul, Ibnu Tamiyah kata Allah turun ke bumi t seperti dia turun ke mimbar.

Asal usul Wahabi tu tiada ilmu tasawuf. Sebab mereka tu boneka kerajaan British sejak Perang Dunia 1. Raja Saud jadi Pemerintah Saudi mengantikan Ayah Al-Malik Hussin yang berfahaman ahlul sunnah (keturunan Rasululah) atas putar belit Innggeris.

Betui2 Inggeris buat kat Arab Saudi dengan tukar Ayah Al-Malik Hiusin macam mereka serah Palestin ketangan Yahudi. Hasilnya sejak jadi Pemerintah Bumi Mekah dari dulu sampai kini , pemerintah Arab Saudi yang berfahaman Wahabi(tanpa mazhab) langung tiada ROH Islam untuk membantu bangsa Palestin apatah lagik Iraq dari tangan Amerika dan yahudi. Sedangkan bumi Arab Saudii Allah limpahkan kekayaan minyak . Tunggulah pada tahun ni , Raja Saudi di ramal berangkat ke alam roh..Amin.

bagaimanapun seperti yg kebanyakan kita sedia maklum, mereka ini akan sedayaupaya berhempaspulas untuk menunjukkan bahawa mereka ini benar....saya harap jgnlah jadi seperti Syeikh Syaltut (yg terkenal dengan hujahnya bahawa nabi isa sudah mati dan tidak akan turun lagi ke dunia ini di akhir zaman nanti) yg di akhir hayat mengaku bahawa beliau telah tersalah dgn membawa fahaman wahabi dan menyesatkan ramai orang. Sila rujuk perkara ini kepada FATWA MUFTI BRUNEI IAITU Datuk Seri Utama Awang haji Ismail bin Umar Abdul Aziz )


alafi-Wahabi berbeza pendekatan Aqidah dengan pegangan ASWJ yang dianuti oleh majority Muslim terutama dalam menangani ayat-ayat mutasyabihah - sebagai contoh Salafi-Wahabi berpendirian bahawa Allaah SWT ada wajah, ada tangan, ada kaki ada arah, ada tempat, turun, naik, mendekat, menjauh etc - itu terpulang kepada Salafi-Wahabi - kami ASWJ tidak menggunakan pendekatan sedemikian sebab kami berpendirian bahawa itu adalah mujassimah (ie. menjisimkan Allah SWT) dan musyabbihah (ie. menyerupakan perbuatan Allaah seperti perbuatan makhlukNya). Tidak ada penghinaan terbit dari kenyataan - ini purely fakta yang tersurat dan tersirat. Ini juga bukan untuk menegakkan kebenaran sendiri dan mengacah perbahasan ... sekadar memaparkan hakikat sebenar ... that's all!Komen THTL:

Salafi merujuk kepada generasi sahabat pada 300 tahun pertama Islam. Ia termasuk RasuluLlah saw, para sahabat dan tabi'in. istilah lain ialah salafus-soleh.


As-Salafiah merujuk kepada gerakan pembaharuan oleh al-Imam dan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dan al-Imam Ibn Qayyim al Jauziah yang ingin menghapuskan bid'ah, taklid, tariqat, khurafat dan fanatik madzhab dan membuka semula pintu ijtihad dan budaya ilmu.


Gerakan wahabi ialah gerakan politik yang berlaku di Nejd yang mendakwa meneruskan gerakan pembaharuan as-Salafiah.


ASWJ ialah istilah yang muncul ketika umat Islam diserang oleh krisis ilmu kalam oleh Muktazilah, mujassimah, batiniyah dan jabariah. Ia merujuk kepada majoriti umat Islam yang berpegang dengan keaslian akidah salafus-soleh.


As-Salafiah dan Wahabi bukanlah Mujassimah tetapi menganut faham aqeedah ASWJ jua. Ulama' pertama yang menyibarkan Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Wahab sebagai mujassimah ke Asia Tenggara ialah Kiyai H Sirajuddin Abbas. Semua tuduhan yang mengatakan Ibn Taymiyah mujassimah adalah palsu dan telah dijelaskan oleh Ustaz Asri Zainul Abidin ketika menjawab buku terbaru Ustaz Zamihan Mat Zain al-Ghari dari Universiti Mu'tah Jordan yang bertajuk "Salafiah Wahabiyah-satu penilaian" terbitant Era Jaya enterprise.

Gerakan atau aliran mengatakan Imam Ibn Taymiyah adalah mujassimah sekarang didalangi oleh Syaikh Hasan Ali al-sakaf yang beraliran Syi'ah dan berpura-pura ASWJ (sumber: ustaz Asri Zainul Abidin)