Tuesday, April 22, 2008

Adakah wajib bagi saya untuk mandi sebelum Solat Jumaat ?

Pada asasnya mandi bukan syarat bagi sah Solat Jumaat . Ini telah dipersetujui oleh para Ulama. Seorang tokoh Ulama yang terkenal Ibn Rajab telah berkata : Telah Ijma’ bahawa mandi bukanlah syarat sah untuk Solat Jumaat. Solatnya tetap sah tanpa Mandi.

Akan tetapi, Mandi pada hari Jumaat - paling kurang kita boleh katakan – AMAT DITUNTUT . Ini adalah hukum yang dipersetujui pada keempat –empat madhab dalam Islam.

Sesetengah para Ulama mengatakan Mandi pada sebelum Solat Jumaat itu Wajib. Kewajiban itu bukan lah menjadi syarah sah bagi Solat Jumaat tetapi ia bermakna tidak mandi mengundang kepada dosa ,kerana telah mengabaikan satu kewajiban agama.

Mereka berdasarkan Sabda Rasulullah SAW :” Mandi pada hari Jumaat itu wajib atas setiap orang yang Baligh” [Sahîh al-Bukhârî (879) dan Sahîh Muslim (846)]

Rasulullah SAW juga bersabda “Apabila kamu tahu kamu pada hari Jumaat, maka mandilah” [Sahîh al-Bukhârî (877) dan Sahîh Muslim (579)]

Dengan hanya berdasarkan Hadith diatas , menunjukkan kewajiban untuk mandi pada hari Jumaat. Jumhur(majority) para Ulama memahami hadith ini merujuk kepada jumaat pagi, hanya Imam Malik sahaja mempunyai pendapat yang berlainan.

Jika tidak terdapat hadith shahih lain berkenaan isu ini maka, kita boleh menyatakan bahawa mandi pada hari Jumaat itu tentunya wajib. Tetapi terdapat hadith sahih lain yang meyatakan sebaliknya.

Aishah RA menyebut : “ Orang ramai telah melakukan pelbagai pekerjaan apabila mereka berangkat menunaikan shalat Jumat, maka mereka berangkat dalam keadaannya begitu saja. (Dan, mereka biasa pergi dengan begitu). Lalu dikatakan kepada mereka, 'Alangkah baiknya seandainya kamu sekalian telah mandi '"[Sahîh al-Bukhârî (903) dan Sahîh Muslim (847)]

Aishah juga menyebut : Pada hari Jumat orang-orang datang dari rumah-rumah dan kampung-kampung di sebelah timur Madinah. Mereka datang dengan berdebu dan berkeringat. Lalu salah seorang dari mereka datang


kepada Rasulullah sedangkan aku berada di sisi beliau. Lalu, Nabi saw bersabda, 'Alangkah baik nya kalau kamu mandi pada hari ini.'"[Sahîh al-Bukhârî (902) dan Sahîh Muslim (847)]

Hadith-hadith ini menunjukkan sebab untuk mandi. Ia demikian supaya orang yang hadir bersolat adalah bersih dan tidak membawa bau yang busuk kedalam masjid yang sesak yang dibawa dari tempat kerja mereka.

Dari hadith di atas orang –orang tersebut ditanya 'Alangkah baiknya seandainya kamu sekalian telah mandi’ini menunjukkan galakkan bukan kewajiban.

Samurah b. Jundub meriwayatkan dari Rasulullah SAW berkata : Sesiapa yang berwudhu pada hari Jumaat itu baik dan bagus.Dan sesiapa yang mandi maka dia telah lakukan yang lebih baik” [Sunan al-Tirmidhî (497), Sunan Abî Dâwûd (354), Sunan al-Nasâ'î (1379)]

Mengambil kira dari semua bukti , kita boleh katakana bahawa mandi pada hari Jumaat itu adalat amat-amat dituntut dan disukai , tetapi ia bukanlah diwajibkan pada amnya. Walaubagaimanapun hukum boleh berubah kepada wajib , jika seseorang itu telah melakukan kerja yang berat hingga berpeluh dan orang yang selalunya berbau busuk jika tidak mandi. Bagi orang sedemikian mandi menjadi satu tuntutan pada mereka sebelum hadir untuk Solat Jumaat. Inisupaya bau mereka tidak menganggu para jemaah yang lain . Alasan ini kita boleh jumpai dalam hadith yang diriwayatkan loeh Aishah RA tadi.

Adalah wajar untuk kita ulangi bahawa walaupun kita katakana wajib untuk mereka mandi (golongan yang badanya berbau kurang menyenangkan) sebelum hadir Solat Jumaat, Solat mereka tetap sah walaupun mereka gagal untuk melakukan sedemikian.

Pada orang lain yang mempunyai kebersihan diri yang agak baik , maka mandi pada hari Jumaat adalah Sunnah yang amat dituntut (Sunnah Muakkadah) ini merupakan kesimpulan yang diperoleh oleh Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Ikhtiyârât (30).


Wallahu a’lam (Allah Maha Mengetahui)

IslamToday

Disusun oleh ,
FAZH

1 comment:

Anonymous said...

Warning! See Please Here